ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa ściany szczytowej budynku kompostowni oraz dostawa i montaż trzech bram przemysłowych na terenie zakładu „EKO DOLINA” Sp. z o.o.

 • Zamawiający: "EKO DOLINA" Sp. z o.o.
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 84-207 Koleczkowo, Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce
 • Telefon/fax: tel. 586 725 000 , fax. 586 727 474
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: "EKO DOLINA" Sp. z o.o. , Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce, 84-207 Koleczkowo, woj. pomorskie, tel. 586 725 000, fax. 586 727 474, REGON: 19168071300000
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ściany szczytowej budynku kompostowni oraz dostawa i montaż trzech bram przemysłowych na terenie zakładu „EKO DOLINA” Sp. z o.o.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Na przedmiot zamówienia składają się: I. Roboty budowlane i rozbiórkowe wykonywane po stronie północnej hali kompostowni, obejmujące w szczególności; a) Przygotowanie terenu pod budowę. b) Roboty ziemne. c) Wykonanie elementów konstrukcji żelbetowych. d) Wykonanie elementów konstrukcji stalowych. e) Wykonanie stolarki otworowej. f) Roboty malarskie i antykorozyjne. g) Roboty odtworzeniowe nawierzchni. II. Dostawa i montaż 3 (trzech) szybkobieżnych bram przemysłowych [dalej zwane łącznie „Bramami”] z ościeżnicami o odporności wiatrowej 3 (trzeciej) klasy, wraz z wszystkimi elementami koniecznymi do prawidłowego ich montażu oraz demontaż istniejących w kompostowni bram. Wszystkie 3 Bramy muszą być tego samego typu/ modelu i wykonane przez jednego producenta. III. Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla przeprowadzonych robót budowlanych i montażowych po stronie północnej hali kompostowni w formie drukowanej oraz w formie elektronicznej (w tym komplet zatwierdzonych wniosków materiałowych wraz z załącznikami), pogrupowanej w uporządkowany sposób w podkatalogach. Projekt powykonawczy zostanie przekazany Zamawiającemu w formacie pdf. oraz w formatach edytowalnych (dwg, doc. odt). IV. Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie Bram po stronie północnej hali kompostowni. V. Szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi Bram i ich konserwacji. VI. Serwisowanie Bram w okresie trwania gwarancji VII. Wykonywanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi Zamawiający określa, że osoba pełniąca bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy, musi być zatrudniona przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy: Wykonawca będzie legitymował się zawartymi i obowiązującymi umowami/ą ubezpieczenia na cały okres trwania umowy, na kwotę 700.000,00 [siedemset tysięcy złotych] dla następujących wypadków, które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy: a. szkody w robotach, urządzeniach i materiałach; b. szkody w sprzęcie; c. szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót,) powstałe w związku z wykonywaniem umowy; d. nieszczęśliwe wypadki; e. szkody osób trzecich. Umowy i polisy ubezpieczenia wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty podpisania umowy [włącznie z tym dniem]. Wykonawca podpisując umowę udzieli Zamawiającemu, gwarancji na przedmiot umowy na okres 42 miesięcy od dnia dokonania odbioru zgodnie z §22 ust.6 wzoru umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Projekcie Budowlanym (Architektura), Projekcie Budowlanym (Konstrukcja), w STWIORB, w Pozwoleniu na budowę, w Opisie czynności serwisowych oraz w Opisie Bram oraz które stanowią odpowiednio załączniki nr 8, 8A, 9, 10, 12, 13 do nn. SIWZ. Uwaga! Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 11 do nn. SIWZ ma jedynie charakter poglądowy, ułatwiający wykonawcy obliczenie ceny za wykonanie zamówienia. Przedmiaru nie trzeba dołączać do oferty. Za wykonanie zamówienia zamawiający rozliczy się z wykonawcą ryczałtem. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne, dopuszcza się odpowiednio: rozwiązania, elementy, materiały, urządzenia równoważne. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim projektowanym: • Instalacjom, urządzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi instalacjami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez projektanta oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w opisie przedmiotu zamówienia; • Pomieszczeniom, placom, drogom: wszystkie cechy zakładane przy projektowaniu, niezmieniające ich funkcji użytkowych oraz ich wymiarów; • Elementom konstrukcyjnym i konstrukcjom: wszystkie parametry nie gorsze, niż zakładane Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO/UZP 1400/08 „Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry”. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. UWAGA: Zamawiający informuje, że na terenie zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. obowiązuje system zarządzania środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001:2015. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy, organizacji ruchu oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż., przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Zamawiającego oraz wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią tych regulacji przed przystąpieniem do wykonywania umowy.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi