ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa pomieszczeń na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej przy ul. Armii Krajowej 19B w Częstochowie

 • Zamawiający: Politechnika Częstochowska
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 343 250 415 , fax. 343 250 415
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Politechnika Częstochowska , ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 343 250 415, fax. 343 250 415, REGON: 16430000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej przy ul. Armii Krajowej 19B w Częstochowie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa pomieszczeń na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej przy ul. Armii Krajowej 19B w Częstochowie zgodnie z załączoną dokumentacją obejmującą Projekt budowlany, Projekt elektryczny, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót stanowiącą załącznik do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi