ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa pomieszczeń magazynowych aresztu śledczego na pomieszczenia biurowo – socjalne

 • Zamawiający: Areszt Śledczy
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. kard. Mieczysława Ledóchowskiego
 • Telefon/fax: tel. 625 952 100 , fax. 625 952 102
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Areszt Śledczy , ul. kard. Mieczysława Ledóchowskiego 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 625 952 100, fax. 625 952 102, REGON: 32032500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sw.gov.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń magazynowych aresztu śledczego na pomieszczenia biurowo – socjalne
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń magazynowych aresztu śledczego na pomieszczenia biurowo – socjalne, montaż instalacji wod-kan, elektrycznej, wentylacyjnej i teletechnicznej.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi