ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa obiektów sportowych w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 9 – Etap I

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 032 359 13 34, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 359 13 34, , fax. -, REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Wyższa Uczelnia Publiczna

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa obiektów sportowych w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 9 – Etap I
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu przebudowy obiektów sportowych w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 9. 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) wykonanie na rzecz Zamawiającego wszelkich robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy, ekspertyza stanu technicznego ochrony ppoż., inwentaryzacja drzew kolidujących z realizacją zdania, projekt nasadzeń zastępczych, przedmiary robót) dla zadania pn. „Przebudowa istniejących obiektów sportowych basenu wraz z plażą i hali sportowej w celu poprawy funkcjonalności i efektywności energetycznej oraz atrakcyjności i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych” oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, b) wykonanie wszelkich robót budowlanych I etapu przebudowy obiektów sportowych w Cieszynie oraz części z III etapu, związanych odpowiednio z:  budową/przebudową/termomodernizacją/remontem obiektów budowlanych lub ich części, w tym oznaczonych na rysunku PZT1 numerami od 1 do 10 (z wyłączeniem nr 2),  przebudową plaży i jej odwodnieniem,  usunięciem wskazanych drzew do wycinki, wykonaniem nasadzeń zastępczych,  przebudową opasek i dojść,  regulacją skarp i zakładaniem trawników,  wykonaniem wszystkich wskazanych dojazdów, przejazdów i drogi pożarowej wraz z jej oznakowaniem,  inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: -- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, -- organizację zaplecza, -- organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, -- zapewnienie nadzoru gestorów sieci wynikające z uzgodnień, -- wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, -- wykonanie dokumentacji fotograficznej z każdego etapu realizacji przedmiotu zamówienia, -- bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, -- przeprowadzenie wszelkich badań, prób, pomiarów kontrolnych i sprawdzeń instalacji oraz prób funkcjonalnych, w tym systemu pożarowego w zakresie poprawności włączenia do systemu monitoringu pożarowego poprzez połączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z właściwą komendą Państwowej Straży Pożarnej, -- testowe uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji wraz z przeprowadzeniem szkolenia instruktażowego obsługi tych urządzeń dla personelu Zamawiającego, -- dostawa i udzielenie bezpłatnej, dożywotniej licencji na zabudowane oprogramowanie, -- wykonanie ewentualnych robót naprawczych uszkodzonej przez Wykonawcę infrastruktury technicznej, c) uzyskanie wymaganej dokumentacji oraz wskazanej w karcie audytu izolacyjności przegród budowlanych i nie gorszej niż wymagana od 31 grudnia 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 t.j.), przy zachowaniu wyrobów budowlanych wskazanych i o parametrach nie gorszych niż w audycie, d) realizację robót budowlanych towarzyszących i wykończeniowych, w zakresie niezbędnym dla kompleksowej realizacji Etapu I i części z Etapu III, wynikających m.in. z zasad wiedzy technicznej oraz przepisów techniczno-budowlanych i prawa budowlanego, a także montaż wyposażenia zgodnego z wytycznymi z projektu wykonawczego - WYPOSAŻENIE Etap III, e) realizację robót budowlanych przy czynnych obiektach – budynek hali basenowej połączony jest funkcjonalnie z halą sportową oraz poprzez łącznik z budynkiem dydaktycznym. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót budowlanych zapewnić bezpieczny dojazd i dojście do budynku hali sportowej oraz do części dydaktycznej, a także zapewnić stałą dostawę mediów, tak aby realizowane prace nie kolidowały z prowadzonymi zajęciami sportowymi oraz z funkcjonowaniem zaplecza hali. Wszelkie czasowe przerwy w dostawie mediów dopuszczalne są jedynie po każdorazowym wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem terminu ich wyłączenia (energia elektryczna, woda, c.o. itp.), co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie nieprzerwanego odbioru ścieków z części zaplecza sportowego nie objętego robotami budowlanymi, f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z realizacją zadania oraz opracowanie wszelkich dokumentów lub ich aktualizacji wymaganych przez właściwy organ w tym zakresie, g) prowadzenie wszelkich prac termomodernizacyjnych oraz na dachu i elewacji pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym, spełniając wymagania Decyzji RDOŚ oraz sporządzając sprawozdanie z przeprowadzenia czynności, o którym mowa w tej decyzji. Zapewnienie właściwego nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania działań kompensujących w związku z niszczeniem siedlisk jerzyka i nietoperzy. 3) po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu I etapu budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane. 4) realizacja przedmiotu zamówienia nie obejmuje robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji hali sportowej oraz remontu istniejącej niecki i budowy basenu do nauki pływania. 5) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, zawarty jest: w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, ekspertyza stanu technicznego ochrony ppoż., inwentaryzacja drzew kolidujących z realizacją zdania, projekt nasadzeń zastępczych, przedmiary robót - dla zadania pn. „Przebudowa istniejących obiektów sportowych basenu wraz z plażą i hali sportowej w celu poprawy funkcjonalności i efektywności energetycznej oraz atrakcyjności i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych”) oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które to dokumenty wraz z powyższym opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy należy rozpatrywać łącznie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności, prac i robót budowlanych wynikających z ww. dokumentów i opisu przedmiotu zamówienia. Rysunki i część opisowa oraz przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i prace oraz czynności ujęte w części opisowej, a nie ujęte na rysunkach i/lub w przedmiarach oraz ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie i/lub przedmiarach, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe. Załączone przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów wraz z ofertą. W przypadku złożenia kosztorysów przez Wykonawcę wraz z ofertą, nie będą one podlegały ocenie na etapie badania i oceny ofert. Zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawca wybrany do realizacji niniejszego zamówienia w dniu przekazana terenu budowy obowiązany będzie złożyć kosztorysy, których łączna cena nie będzie wyższa, niż cena ryczałtowa przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie (szczegóły zawiera wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ).
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi