ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa obiektów inżynieryjnych - wzmocnienie konstrukcji oporowych przy przyczółkach mostu rz. Utrata w ciągu drogi nr 3142W - ul. Prusa w Pruszkowie.

 • Zamawiający: Powiat Pruszkowski
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Drzymały
 • Telefon/fax: tel. 22 7381400 , fax. 22 7289247
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Powiat Pruszkowski , ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie, tel. 22 7381400, fax. 22 7289247, REGON: 01326714400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.pruszkow.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa obiektów inżynieryjnych - wzmocnienie konstrukcji oporowych przy przyczółkach mostu rz. Utrata w ciągu drogi nr 3142W - ul. Prusa w Pruszkowie.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie konstrukcji oporowych przy przyczółkach mostu rz. Utrata w ciągu drogi nr 3142W - ul. Prusa w Pruszkowie. W zakres zamówienia wchodzi m.in. : a) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu, b) roboty przygotowawcze i zabezpieczające, c) wykonanie wykopów w celu odsłonięcia istniejących konstrukcji oporowych, d) rozbiórka istniejących konstrukcji oporowych, e) budowa nowych konstrukcji oporowych, f) roboty wykończeniowe i uporządkowanie placu budowy, Szczegółowy zakres zamówienia określają : zał. A – dokumentacja techniczna, w tym STWiOR zał. B – projekt umowy. GWARANCJA Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji w wymiarze co najmniej 36 miesięcy (maksymalny okres gwarancji to 72 miesięcy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego niż 72 miesięcy okresu gwarancji, do porównania złożonych ofert zostanie przyjęty maksymalny okres określony w SIWZ, tj. 72 miesięcy, natomiast w umowie uwzględniony będzie okres gwarancji zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi