ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa mieszkań polegająca na wydzieleniu pomieszczeń łazienek w mieszkaniach gminnych nr 1, 2, 3, 5, 6, 8 w budynku przy ul. Kowalskiej 12 w Gliwicach.

 • Zamawiający: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 032 3000033, 3000034, 2310395 , fax. 322 310 395
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Warszawska, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 3000033, 3000034, 2310395, fax. 322 310 395, REGON: 27659015700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs2.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mieszkań polegająca na wydzieleniu pomieszczeń łazienek w mieszkaniach gminnych nr 1, 2, 3, 5, 6, 8 w budynku przy ul. Kowalskiej 12 w Gliwicach.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac wymienionych w tytule zamówienia – roboty w zakresie wydzielenia pomieszczeń łazienek w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 5, 6, 8 – branże: budowlana, elektryczna, wod.-kan. w budynku przy ul. Kowalskiej 12, zgodnie z załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacją techniczną oraz istotnymi postanowieniami umownymi, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 etapy (I etap - 50% wartości zamówienia, II etap – 50% wartości zamówienia)
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi