ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa istniejącej nawierzchni parkingowej i jezdni oraz oświetlenia przy budynku Nr 2 SPZ ZOZ w Nowej Dębie przy ul. Kościuszki 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja i naprawy dróg wewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia SPZ ZOZ Nowa Dęba”

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, ul. M. C. Skłodowskiej
 • Telefon/fax: tel. 15 8462651 w. 120
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie , ul. M. C. Skłodowskiej, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, tel. 15 8462651 w. 120, REGON: 56329800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zoznowadeba.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa istniejącej nawierzchni parkingowej i jezdni oraz oświetlenia przy budynku Nr 2 SPZ ZOZ w Nowej Dębie przy ul. Kościuszki 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja i naprawy dróg wewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia SPZ ZOZ Nowa Dęba”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, (parkingi z kostki brukowej i betonu asfaltowego, jezdnie manewrową z betonowej kostki brukowej, jezdnię z betonu asfaltowego), parkingu dla 41 miejsc postojowych 2,5x5m, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych 3,6x5m i chodników z betonowej kostki brukowej.Spadek nawierzchni chodnika: 2% oraz odwodnienia w postaci wpustów deszczowych wraz z przykanalikiem. Lokalizację parkingu dostosowano do istniejących miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej. Szerokość jezdni manewrowej – 6,00m i 5,00m – zgodnie z załączonymi przekrojami konstrukcyjnymi. Wzdłuż całego odcinka drogi zakłada się montaż i przebudowę krawężników i obrzeży betonowych, przebudowę istniejących chodników o szerokości od 1,5m do 2,0m o nawierzchni z kostki brukowej.Przebudowane zostanie również istniejące oświetlenie polegające na wymianie słupów oświetleniowych i kabli na nowe. Istniejący wpust i zostanie wymieniony na nowy. Wykonanie dwóch studni chłonnych. Parkingi
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi