ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno – kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost”- Plac przy budynku OSP- projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Zawichost
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 27-630 Zawichost, ul. Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 015 8364115 w. 29 , fax. -158 364 051
 • Data zamieszczenia: 2020-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Zawichost , ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8364115 w. 29, fax. -158 364 051, REGON: 52907700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawichost.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno – kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost”- Plac przy budynku OSP- projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót: -Przygotowanie terenu -Roboty rozbiórkowe -Roboty ziemne -Zabezpieczenie sieci i uzbrojenia podziemnego -Budowa obrzeży i krawężników -Nawierzchnia placu Szczegółowy opis zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi