ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń laboratorium diagnostycznego (modernizacja techniczna i funkcjonalna).

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 16-500 Sejny, ul. dr. Edwarda Rittlera
 • Telefon/fax: tel. 875 162 138 , fax. 875 162 341
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach , ul. dr. Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny, woj. podlaskie, tel. 875 162 138, fax. 875 162 341, REGON: 79031734000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.sejny.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń laboratorium diagnostycznego (modernizacja techniczna i funkcjonalna).
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń laboratorium diagnostycznego (modernizacja techniczna i funkcjonalna). 2. Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 7 do SIWZ. 4. Wykonawca nie będzie wykorzystywał na potrzeby budowy transportu dźwigami szpitalnymi 5. Zaleca się aby Wykonawca przed rozpoczęciem prac zweryfikował dla swoich potrzeb inwentaryzację stanu istniejącego, zbadał aktualny stan budynku oraz zapoznał się z organizacją i systemem działania Szpitala. 6. Obiekt jest funkcjonującym szpitalem, w związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposób gwarantujący możliwość bieżącej eksploatacji całego obiektu. Wymagane technologią warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczególnych mediów dla pozostałej części szpitala należy ograniczyć do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy, dokonał z Zamawiającym uzgodnień harmonogramu rzeczowego wykonania poszczególnych prac i przedłożył do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do ingerowania w przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram rzeczowy, a Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego. 8. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 9. Prace prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie działającego obiektu. Z tych powodów transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić nadmiernego utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania obiektu. 10. Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych. Sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego. Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz. 11. Materiały należy dowozić „na bieżąco” w ograniczonych ilościach unikając składowania na terenie dużych ilości nie wbudowanych materiałów. 12. Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na bieżąco z terenu budowy. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia. 13. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 14. Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić do zaplecza i placu budowy energię elektryczną, wodę, ścieki itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w nośników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 15. Miejsca poboru wody, energii elektrycznej, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia – do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy. Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt. 16. Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do należytego stanu po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 17. Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i 36 miesięcznej rękojmi za wady na roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 18. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu atesty, certyfikaty właściwych materiałów wykorzystanych przy realizacji zamówienia. 19. Wykonawca oświadcza że prowadzi działalność w zakresie wykonywania robót budowlanych, wyraża gotowość wykonania robót zgodnie z wolą Zamawiającego, wykazuje płynność finansową, umożliwiającą wykonanie zadania. 20. Roboty wykonywane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu właściwego sprzętu, który zobowiązany jest zapewnić. 21. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP i Ppoż, normami, wiedzą i sztuka budowlaną. Należy również wykonać wyłącznie z materiałów nowych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej oraz będzie posiadać aprobaty techniczne i niezbędne certyfikaty, atesty i inne. 22. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza produkty równoważne o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych od parametrów wskazanego produktu, przy czym zmiana parametrów nie może powodować konieczności modyfikacji projektów, a także ograniczeń możliwości ich wykorzystania przez Zamawiającego. Analogicznie, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazane normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i uzyskać jego akceptację. 23. Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia przeznaczonego do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Podstawa prawna: art. 29 ust. 5. ustawy Prawo zamówień Publicznych.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi