ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku

 • Zamawiający: Gmina Żelechlinek
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 97-226 Żelechlinek, Plac Tysiąclecia
 • Telefon/fax: tel. 447 122 712 , fax. 447 122 770
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Żelechlinek , Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek, woj. łódzkie, tel. 447 122 712, fax. 447 122 770, REGON: 59064783600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zelechlinek.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku”. W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty: Etap I: 1. Roboty rozbiórkowe: 1) Wiatrołap i schody zewnętrzne, 2) Dach i poddasze, 3) Parter, 4) Piwnica, 2. Przebudowa i rozbudowa: 1) Stan zerowy (roboty ziemne, fundamenty, izolacje i zasypka – rozbudowa, izolacje ścian istniejących), 2) Stan surowy (piwnica, parter, poddasze, dach – konstrukcja, dach - pokrycie). Etap II: 1. Roboty wykończeniowe wewnętrzne: 1) Piwnice (ściany, sufity, posadzki), 2) Parter (ściany, sufity, posadzki), 3) Poddasze (ściany, sufity, posadzki), 4) Stolarka (stolarka drzwiowa wewnętrzna, stolarka drzwiowa zewnętrzna, stolarka okienna); 2. Roboty wykończeniowe zewnętrzne: 1) Elewacja, 2) Elementy zewnętrzne; 3. Zagospodarowanie terenu: 1) Ogrodzenie. 2) Nawierzchnie utwardzone, 3) Wiata śmietnikowo- gospodarcza (roboty ziemne, fundamenty, stan surowy, stan wykończeniowy, zieleń), 4) Fundament pod pompy ciepła (roboty ziemne, fundamenty); 4. Instalacje sanitarne: 1) Zewnętrzna instalacja wodociągowa – roboty ziemne, 2) Zewnętrzna instalacja wodociągowa – roboty montażowe, 3) Kanalizacja sanitarna – instalacja zewnętrzna, 4) Kanalizacja sanitarna – instalacja wewnętrzna, 5) Instalacja wodociągowa wewnętrzna + cwu, 6) Instalacja pompy ciepła, 7) Instalacja c.o., 8) Wentylacja; 5. Instalacje elektryczne: 1) Oświetlenie terenu + wewnętrzna linia zasilająca + zasilanie wiaty, 2) Instalacje elektryczne wewnętrzne, 3) Instalacje: komputerowa, rzutnika multimedialnego, CCTV, 4) Instalacje SSWiN, 5) Mikroinstalacja fotowoltaiczna; 6. Wyposażenie (pracownie oraz sala prób i spotkań, pozostałe pomieszczenia, m.in. kuchnia, hol, szatnia, WC). Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w: 1) przedmiarach robót - stanowiących załącznik do SIWZ , 2) dokumentacjach technicznych - stanowiących załącznik do SIWZ .
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi