ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury w Piekoszowie

 • Zamawiający: Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 26-065 Piekoszów, Częstochowska
 • Telefon/fax: tel. 413061183, 413061183 , fax. 413061183
 • Data zamieszczenia: 2020-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie , Częstochowska 66, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie, tel. 413061183, 413061183, fax. 413061183, REGON: 292832168
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bckpiekoszow.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury w Piekoszowie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie Przebudowy i rozbudowy budynku Centrum Kultury w Piekoszowie. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wzorem umowy, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi