ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową oraz zew. instalacją gazu (naziemny zbiornik gazowy o poj.4,85m3 oraz kanalizacji sanitarnej (bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj.10m3)” - na potrzeby biblioteki i Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie.

 • Zamawiający: Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 18-400 Łomża, Podgórze, ul. Łomżyńska
 • Telefon/fax: tel. 86 217 82 23 , fax. 86 217 82 23
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu , Podgórze, ul. Łomżyńska 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 86 217 82 23, fax. 86 217 82 23, REGON: 92706200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www,bpglomza.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Biblioteka Publiczna

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową oraz zew. instalacją gazu (naziemny zbiornik gazowy o poj.4,85m3 oraz kanalizacji sanitarnej (bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj.10m3)” - na potrzeby biblioteki i Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych „ Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową oraz zew. instalacją gazu (naziemny zbiornik gazowy o poj.4,85m3 oraz kanalizacji sanitarnej (bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj.10m3) „- na potrzeby biblioteki i Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części : CZĘŚĆ I . „ Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową – w zakresie rozbudowy o nowy budynek i przebudowy istniejącego na parterze . W zakres robót wchodzi między innymi: 1.) Wykonanie nowego budynku o powierzchni zabudowy 105,63m2 wykonanie konstrukcji parteru i piętra wykonanie dachu z pokryciem ,osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej ,wykonanie ocieplenia elewacji budynku nowego wraz z wyprawą elewacyjną , 2) Wykonanie kompletnej instalacji wod- kan , c. o, instalacji elektrycznej, odgromowej i niskoprądowych w poziomie parteru i piętra nowej części 3) Wykonanie niezbędnych przebudów przyłączy gazowego, sanitarnego, wodociągowego; 4)..Budowa zbiornika na nieczystości o pojemności 10m3 5).budowa hydrantu 6) W części istniejącej w poziomie parteru wykonanie niezbędnej przebudowy fragmentu stropu w celu lokalizacji klatki schodowej oraz wykonanie ścianek działowych łazienki dla niepełnosprawnych i męskiej z wykończeniem okładzin ściennych i podłogowych . 7) Wykonanie w nowej części na parterze i piętrze instalacji elektrycznej i niskoprądowej , instalacji wod-kan z wyposażeniem łazienek ,instalacji centralnego ogrzewania wraz z wyposażeniem kotłowni gazowej i budowa komina oraz przewodów wentylacyjnych w budynku. 3 Wymagania Zamawiającego i dodatkowe informacje dot. stolarki PCV : 1) okna muszą posiadać współczynnik przenikania ciepła dla całego okna wynoszący co najmniej Umin=0,9 W/m2K, co należy potwierdzić odpowiednim dokumentem; 2) szczelność okien nie mniejsza niż w klasie 3 wg P -EN 12207:2001; 3) okna muszą być otwierane z poziomu podłogi; 4) okucia okien muszą być dostosowane do okien PCV; 5) klamki aluminiowe w kolorze białym; 6) okucia z mikrouchyłem; CZĘŚĆ II . „ Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową – w zakresie robót wykończeniowych na parterze o w istniejącym budynku oraz robót remontowych i przebudowy na poddaszu budynku istniejącego. W zakres robót wchodzi między innymi: 1) Wykonanie tynków ścian, podłoży ,posadzek na parterze i piętrze w cz. istniejącej budynku biblioteki 2) Wykonanie ścianek działowych w części adoptowanego poddasza. 3) Wykonanie instalacji wod-kan , c. o, i wentylacji ;instalacji elektrycznej, i niskoprądowych w poziomie parteru i w części adoptowanego poddasza istniejącego budynku.. 4) Wykonanie elewacji na istniejącym budynku
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi