ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa i remont pomieszczeń w przedszkolu nr 2 w Łęczycy na utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Łęczycy

 • Zamawiający: Miasto Łęczyca
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej
 • Telefon/fax: tel. (024) 721 03 00, , fax. (024) 721 03 01
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Łęczyca , ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, woj. łódzkie, tel. (024) 721 03 00, , fax. (024) 721 03 01, REGON: 61101547700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczyca.info.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont pomieszczeń w przedszkolu nr 2 w Łęczycy na utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Łęczycy
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Przebudowy i remontu pomieszczeń w przedszkolu nr 2 w Łęczycy na utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Łęczycy 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zakres prac: Część parteru 1. Prace rozbiórkowe 1.1. Skucie istniejącej terakoty we wszystkich pomieszczeniach objętych opracowaniem. 1.2. Rozbiórka przepierzeń z cegły ceramicznej pełnej. 1.3. Skucie płytek ściennych w pomieszczeniu obieralni ( wysokość okładziny 2,30m) 2. Prace remontowo- budowlane. 2.1. Wykonanie przepierzeń w obieralni o wymiarach 60x90 cm i 80x130 cm z płytek PP4/0,6 grubości 5 cm na zaprawie do cienkich spoin. 2.2. Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych w pomieszczeniu obieralni do wysokości 2,30m na zaprawie klejowej. 2.3. Wykonanie posadzek we wszystkich pomieszczeniach objętych opracowaniem z terakoty na zaprawie klejowej. 2.4. Malowanie wszystkich pomieszczeń objętych opracowaniem farbą zmywalną, plamoodporną z gruntowaniem powierzchni ( obieralnia od wysokości 2,30m). Część I piętra 3. Prace rozbiórkowe 3.1. Skucie istniejącej terakoty w łazience. 3.2. Rozbiórka ścianek działowych z cegły ceramicznej pełnej w łazience. 3.3. Skucie płytek ściennych w łazience ( wysokość okładziny 2,30m). 3.4. Zerwanie wykładziny PCV w pomieszczeniach nr 1, 2,3,4. 3.5. Obcięcie parapetów z lastryka do lica ściany w pomieszczeniach nr 1, 2,3,4,5 . 3.6. Częściowa rozbiórka balustrady stalowej przy schodach. 3.7. Demontaż drzwi i ościeżnic w łazience z płyty MDF. 4. Prace remontowo- budowlane. 4.1. Wydzielenie pomieszczenia szatni poprzez wykonanie ścianek działowych z płytki grubości 10 cm na zaprawie do cienkich spoin oraz pustaka szklanego. 4.2. Wykonanie naproża 1250 mm nad otworem drzwiowym do szatani. 4.3. Wykonanie tynków gipsowych na ściankach działowych szatni. 4.4. Montaż drzwi z ościeżnicami w otworze wejściowym do szatni. 4.5. Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych w łazience do wysokości 2,30m na zaprawie klejowej. 4.6. Wykonanie przepierzeń w łazience o wymiarach 115x80 (prześwity przy podłodze 15 cm) z płyty HPL grubości 12mm z okuciami i nóżkami ze stali nierdzewnej. 4.7. Wykonanie posadzki z terakoty na zaprawie klejowej w łazience. 4.8. Malowanie wszystkich pomieszczeń objętych opracowaniem farbą zmywalną, plamoodporną z gruntowaniem powierzchni ( łazienka od wysokości 2,30m). 4.9. Montaż nakładek z PCV na parapety w pomieszczeniach nr 1, 2,3,4,5. 4.10. Wykonanie wykładziny PCV w pomieszczeniach nr 1, 2,3,4. 5. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP). Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) obejmująca ochronę strefową tzn. obejmuję swoim zasięgiem kondygnacje: - PARTERU - I PIĘTRA - II PIĘTRA Każda kondygnacja została objęta ochroną całkowitą z wyłączeniem za wyjątkiem dopuszczonych do wyłączenia przez wytyczne specyfikacji technicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w dokumentacjach projektowych - będących w posiadaniu Zamawiającego, w tym: projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ - załącznik nr 10. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z ww. dokumentami. Oferta musi uwzględniać koszty związane m.in. z: organizacją placu budowy, zapewnieniem zgodnego z obowiązującymi przepisami kierownictwa budowy we wszystkich branżach, zakupem, dostawą i wbudowaniem wszystkich niezbędnych materiałów (nowych), wykonaniem wszystkich sprawdzeń i prób, rozruchem instalacji oraz zgromadzeniem wymaganych przepisami prawa dokumentów. Oferta powinna być konstruowana w oparciu o materiały o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w projekcie. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Nakłady w nim podane należy zweryfikować z projektem. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcach. Zakres prac zadania ujęty jest w: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ - załącznik nr 10 (pomocniczo w przedmiarach robót). Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia ponosi Wykonawca Roboty budowlane prowadzone zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, więc ich rozpoczęcie wymaga zgłoszenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Łęczycy wraz z wszelkimi konsekwencjami. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej koordynacji prac z Wykonawcami, prowadzącymi prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planującymi rozpocząć prace w ramach poszczególnych Części . 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Ogólne wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Roboty muszą zostać wykonane z zachowaniem wymagań i zgodnie z obowiązującymi prawem, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, przy dołożeniu należytej staranności w ich wykonaniu, dobrą jakością i zachowaniem właściwej organizacji pracy. 2) Użyte materiały i urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca przedstawia niezwłocznie Zamawiającemu, na jego żądanie. Dokumentacja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu najpóźniej z dniem zgłoszenia ostatecznego odbioru robót. 3) Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wykonywane roboty przed normalnymi skutkami warunków atmosferycznych. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy, nowych i wolnych od wad. 4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone zamawiającemu przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 5) Wykonawca winien zorganizować sobie zaplecze robót w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 6) Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia wykonawcy robót i terenu budowy/robót. 7) Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca dokona niezbędnych zabezpieczeń terenu robót. Za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać teren robót w należytym porządku i czystości. Odpady Wykonawca będzie gromadził w jednym miejscu i wywoził na bieżąco, a po zakończeniu robót jest zobowiązany do całkowitego uporządkowania terenu. Usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 701 ze zm.). 8) Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. 9) Zamówienie należy wykonać z materiałów własnych, nowych i wolnych od wad. 10) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników . 11) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody związane z prowadzonymi robotami oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków osób przebywających na terenie budowy, w tym osób trzecich. 12) W przypadku, gdyby wobec Zamawiającego skierowane zostały jakiekolwiek roszczenia osób przebywających na terenie budowy, powstałe w związku z pracami wykonywanymi przez Wykonawcę, Wykonawca bezwarunkowo i nieodwołalnie na żądanie Zamawiającego przejmie odpowiedzialność i prowadzenie sprawy. O przejęciu prowadzenia sprawy Wykonawca niezwłocznie powiadomi osobę trzecią. Równoważność: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach opisu przedmiotu zamówienia (lub jego części) przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę . 2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach opisu przedmiotu zamówienia (lub jego części) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Za równoważne Zamawiający uzna oferty lub rozwiązania umożliwiające uzyskanie rezultatu założonego przez Zamawiającego; spełniające wymagania w stopniu nie gorszym, niż wynikający z opisu przedmiotu zamówienia, jak w pkt. 1 lub 2, w zakresie cech, parametrów i właściwości odnoszących się bezpośrednio do funkcji (mające na nie wpływ) jakie to zamówienie, po zrealizowaniu – winno pełnić. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp - Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Tym samym, jeżeli czynności potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia mają cechy wynikające z kodeksowej definicji umowy o pracę - mamy do czynienia z aktywizacją obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 3a Pzp oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp. W czasie i w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Powyższe wymogi nie dotyczą osób kierujących i nadzorujących budową oraz dostawców materiałów budowlanych i sprzętu. 2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wysokości wynagrodzenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.; 4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących zamówienie na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om wraz ze wskazaniem przez wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych podwykonawcy (o ile są już znane).
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi