ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich wraz z głęboką termomodernizacją budynku w formule „zaprojektuj i wybuduj”

 • Zamawiający: Urząd Miejski w Zabłudowie
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 16-060 Zabłudów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 857 188 100 , fax. 085 7188100 w. 44
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Urząd Miejski w Zabłudowie , Rynek 8, 16-060 Zabłudów, woj. podlaskie, tel. 857 188 100, fax. 085 7188100 w. 44, REGON: 53102200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich wraz z głęboką termomodernizacją budynku w formule „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich wraz z głęboką termomodernizacją budynku obejmująca: a) przebudowę i adaptację pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich b) głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Krynickich. 2. Zakres postępowania obejmuje działkę nr ew. 106/1 zlokalizowaną w miejscowości Krynickie 72/2, 16-060 Zabłudów. 3. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest uzyskanie ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę oraz ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 4. Zakres dokumentacji obejmuje w szczególności: a) wielobranżowe projekty budowlane wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, dla których uzyskane zostanie pozwolenie na budowę, b) wielobranżowe projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami, c) dokumentację powykonawczą d) audyt energetyczny ex-post (w zakresie termomodernizacji). 5. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: 5.1. w zakresie przebudowy i adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich: a) kompleksową przebudowę, rozbudowę i adaptację pomieszczeń budynku szkoły wraz z instalacjami, dostosowaną do osób niepełnosprawnych, b) budowę szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne, c) budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych: dla pracowników oraz 2 dla osób niepełnosprawnych. 5.2. w zakresie głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Krynickich: a) docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, b) docieplenie ścian zewnętrznych budynku, c) wymianę okien na wyposażone w nawiewniki higrosterowane z montażem nowych podokienników zewnętrznych, d) wymianę starych drzwi zewnętrznych na nowe, e) modernizację instalacji wewnętrznej ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, f) modernizację systemu oświetlenia (wymiana źródeł światła z żarowego na nowe wykonane w technologii LED). 6. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń oraz innych dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: a) w zakresie przebudowy i adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich – Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ, b) w zakresie głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Krynickich - Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ. Dodatkowo Zamawiający dołącza Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej położonej w Krynickich, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ. Dokument ten stanowi materiał pomocniczy do wykonania przedmiotu zamówienia. 8. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załacznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi