ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winnej 9 – utworzenie Punktu Pierwszego Kontaktu w ramach projektu „Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu”- etap III.

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Winna
 • Telefon/fax: tel. 55 625 61 00 , fax. 55 625 61 03
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Winna 9, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 625 61 00, fax. 55 625 61 03, REGON: 27919000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.elblag.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winnej 9 – utworzenie Punktu Pierwszego Kontaktu w ramach projektu „Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu”- etap III.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2) Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie niektórych robót: w branży budowlanej obejmujących roboty rozbiórkowe, tynki i okładziny wewnętrzne, podłogi i posadzki, malowanie oraz stolarkę; w branży sanitarnej – instalację klimatyzacji i wentylacji, centralę wentylacyjną oraz roboty budowlane; w branży elektrycznej i teletechnicznej: instalację gniazd wtykowych zasilających i strukturalnych, instalację telewizji dozorowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. Zamawiający wskazuje, że wykonanie zamówienia (w III etapie) wymaga również wykonania (poza wyżej wskazanymi pracami) dodatkowych prac obejmujących: a) w zakresie przewidzianym dla tynków i okładzin wewnętrznych: zabezpieczenie podłogi płytami pilśniowymi i folią, wykonanie gładzi gipsowych jednowarstwowych na ścianach i sufitach, przeszlifowanie ścian, b) w zakresie malowania: przygotowanie ścian i sufitów do malowania, przy czym Zamawiający uściśla, że malowanie ścian i sufitów należy wykonać matową wodorozcieńczalną lateksową farbą akrylowo-kompozytową kolor pastelowy. UWAGA: klasa zmywalności 1 według normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998: 2007P: sufit w kolorze białym; ściany kolor – należy uzgodnić z Zamawiającym; w nakładach należy uwzględnić demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego; c) w zakresie stolarki należy uwzględnić montaż blatu dostarczonego przez Zamawiającego. 3) Szczegółowy zakres robót do wykonania (z ujęciem prac dodatkowych) został określony dla trzeciego etapu prac w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do OFERTY (Wykaz cen) oraz w odpowiednich częściach dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, odpowiadających zakresowi wskazanemu w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do OFERTY, opracowanych przez firmę Project System z siedzibą w Elblągu (82-300), ul. Kumieli 1-2, stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. 4) Przedmiot zamówienia, wskazany w pkt 3, opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa (dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego), przedmiar oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi