ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Przebudowa drogi powiatowej nr 3504E w miejscowości Gumnisko wraz remontem wiaduktu kolejowego”

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Pajęcznie
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 98-330 Pajęczno, ul. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 034 3113120, 3113121 , fax. 343 113 121
 • Data zamieszczenia: 2020-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Pajęcznie , ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno, woj. łódzkie, tel. 034 3113120, 3113121, fax. 343 113 121, REGON: 15139917200000
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504E w miejscowości Gumnisko wraz remontem wiaduktu kolejowego”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504E w miejscowości Gumnisko wraz remontem wiaduktu kolejowego” Szczegółowy zakres robót, które objęte są niniejszą częścią zamówienia opisany został w dokumentacjach projektowych (załącznik do SIWZ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik do SIWZ) oraz przedmiarach robót (załącznik do SIWZ) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach niniejszego zamówienia do ujęcia w wycenie i zrealizowania wszystkich robót wynikających z dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ. Niedopuszczalnym jest wybiórcze traktowanie któregokolwiek z elementów dokumentacji a w szczególności zignorowanie zakresu wynikającego z przedmiarów robót który jest integralną częścią całej dokumentacji. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. również takie roboty jak: A. Przebudowa drogi powiatowej nr 3504 E w miejscowości Gumnisko dotyczy dwóch odcinków drogi powiatowej rozdzielonych wiaduktem nad linią kolejową: - pierwszy odcinek 360,78 m zlokalizowany na działce nr ewid. 259 - drugi odcinek 442,76 m zlokalizowany na działce nr ewid. 383 a) Roboty przygotowawcze, b) Roboty ziemne, c) Wykonanie podbudowy, d) Wykonanie nawierzchni, e) Roboty wykończeniowe, f) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu; B. Budowa kanału technologicznego przy przebudowie drogi powiatowej nr 3504 E w miejscowości Gumnisko; C. Remont wiaduktu kolejowego w miejscowości Gumnisko na działce nr ewid. 485: a) Roboty przygotowawcze, b) Wykonanie wycinki drzew i krzaków, c) Wyburzanie obiektów budowlanych, d) Rozbiórka elementów dróg i ulic, e) Roboty ziemne, f) Wykonanie podbudowy, g) Wykonanie nawierzchni, h) Roboty wykończeniowe, i) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, j) Roboty betonowe (fundamenty, zbrojenie, betonowanie), k) Konstrukcje stalowe, l) Izolacje i nawierzchnie, m) Odwodnienie, n) Urządzenia dylatacyjne, o) Inne roboty mostowe; Wszelkie inne, nie wymienione powyżej, roboty i prace niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego projektem budowlanym celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego). Dla uznania, że roboty takie nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia muszą być one wykonywane w granicach określonych projektem budowlanym, a ich rodzaj nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres zagadnień określonych dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Przedmiotem zamówienia objęte są również roboty ujęte w dokumentacji projektowej a pominięte w przedmiarze robót. Uwaga: Przedmiary robót zostały załączone w celach informacyjnych i służy jedynie do opisu przedmiotu zamówienia. Nie stanowi on podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawcę. Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego celu. Wykonawca przystępujący do przetargu powinien na miejscu dokonać oględzin terenu inwestycji, którego dotyczy przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w uzgodnieniu z Zamawiającym w sposób bezpieczny, jak najmniej uciążliwy, oraz w sposób nie powodujący całkowitego wstrzymania ruchu pojazdów, pieszych na drogach, na których prowadzone będą prace. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 1) Projekt 2) Przedmiary robót 3) STWIOR 4) Uzgodnienia, opinie, decyzje. Uwaga: Wykonawca po wyborze jego oferty w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu kosztorys ofertowy (podzielony w działach na poszczególne zakresy robót w tym osobno: - przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 3504E wraz z kanałem technologicznym - remont wiaduktu kolejowego w oparciu o który zostało wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy, opracowany metodą kalkulacji uproszczonej. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi