ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa w km 0+000 do km 21+993 na terenie Gmin: Rajcza, Milówka, Ujsoły Część III: projekt w granicach administracyjnych Gminy Ujsoły - odcinek 4

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 34-300 Żywiec, Krasińskiego
 • Telefon/fax: tel. 338 605 000, , fax. 338 605 083
 • Data zamieszczenia: 2020-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe , Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, woj. śląskie, tel. 338 605 000, , fax. 338 605 083, REGON: 72198049000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zywiec.powiat.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa w km 0+000 do km 21+993 na terenie Gmin: Rajcza, Milówka, Ujsoły Część III: projekt w granicach administracyjnych Gminy Ujsoły - odcinek 4
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa w km 0+000 do km 21+993 na terenie Gmin: Rajcza, Milówka, Ujsoły Część III: projekt w granicach administracyjnych Gminy Ujsoły - odcinek 4. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w: 1) przedmiarze robót – Załączniki Nr 6 do Specyfikacji, 2) specyfikacji technicznej – Załączniki nr 7 do Specyfikacji, 3) projekcie wykonawczym- drogowym – Załącznik nr 8 do Specyfikacji, 4) projekcie stałej organizacji ruchu – Załącznik nr 9 do Specyfikacji, 3. Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni skierowani przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania czynności: roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 4. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może wskazać okres dłuższy, zgodnie z treścią Formularza ofertowego – załącznik Nr 1 do Specyfikacji. W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji i rękojmi, bądź też zaznaczy więcej niż jeden okres gwarancji i rękojmi – Zamawiający przyjmie najkrótszy wymagany okres gwarancji i rękojmi wynoszący 36 miesięcy. 5. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub równoważne”. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku gdy powołane normy i przepisy państwowe lub odnoszące się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania, niż powołane normy i przepisy. 6. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żiliński Samosprawny Kraj z siecią TEN-T”.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi