ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa drogi Marianowo – Ruszkowo

 • Zamawiający: Gmina Brzuze
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 87-517 Brzuze, Brzuze
 • Telefon/fax: tel. 054 2701123, , fax. 054 2701123
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Brzuze , Brzuze 62, 87-517 Brzuze, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2701123, , fax. 054 2701123, REGON: 91086672600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brzuze.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Marianowo – Ruszkowo
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zadania pt.: „Przebudowa drogi Marianowo – Ruszkowo”, polegający na wykonaniu podbudowy i nawierzchni – potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami na długości 0,175 km. Zadanie obejmuje wykonanie: - Roboty przygotowawcze i ziemne, - Podbudowa, - Ściek betonowy - Nawierzchnia jezdni - Pobocza - Znaki - Inwentaryzacja powykonawcza.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi