ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Przebudowa drogi Małżewo –Boroszewo - ETAP II, Utwardzenie drogi Boroszewo-Bojary - ETAP II oraz Utwardzenie drogi dz. Nr 70 w Łukocinie - ETAP II”

 • Zamawiający: Gmina Tczew
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Lecha
 • Telefon/fax: tel. (058) 530 51 32 , fax. (058) 530 51 30
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Tczew , ul. Lecha 12, 83-110 Tczew, woj. pomorskie, tel. (058) 530 51 32, fax. (058) 530 51 30, REGON: 19167537900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-tczew.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi Małżewo –Boroszewo - ETAP II, Utwardzenie drogi Boroszewo-Bojary - ETAP II oraz Utwardzenie drogi dz. Nr 70 w Łukocinie - ETAP II”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na „Przebudowie drogi Małżewo – Boroszewo - ETAP II, Utwardzenie drogi Boroszewo - Bojary - ETAP II oraz Utwardzenie drogi dz. Nr 70 w Łukocinie - ETAP II” Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Zamówienie podzielone jest na następujące części: Część I - Przebudowa drogi Małżewo – Boroszewo - ETAP II –– zadanie polegające na utwardzeniu drogi Boroszewo - Małżewo o długości 990 m, Boroszewo działki nr 46,48,71, Małżewo działki nr 1, 21; gmina Tczew, na co składają się: − Projektowana nawierzchnia drogi w postaci dwóch śladów (pasów) z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych typu YOMB o szerokości 1 metra każdy odsuniętych od siebie o 0,75m. − Utwardzenie poboczy z obu stron z kruszywa pozyskanego z korytowania istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa o szerokości 0,5m. − Uzupełnienie i profilowanie przestrzeni między płytami o szerokości 0,75m kruszywem pozyskanym z korytowania istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa. − Utwardzenie istniejących zjazdów indywidualnych w nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych typu YOMB. − Utwardzenie skrzyżowania z drogą gminną z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych typu YOMB w km 0+400. − Umocnienie obustronne poboczy betonowymi płytami ażurowymi w km 0 + 826 na przepuście, − Budowa trzech zatok mijania w nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych typu YOMB, − Przestawienie oznakowania pionowego, − Zagospodarowanie terenów zielonych w granicach pasa drogowego po obu stronach utwardzanej jezdni. Część II - Utwardzenie drogi Boroszewo - Bojary - ETAP II - – zadanie polegające na utwardzeniu drogi Boroszewo - Bojary o długości 300 m (od km 0+235 do km 0+535) Boroszewo działka nr 127; gmina Tczew, na co składają się: − Projektowana nawierzchnia drogi w postaci dwóch śladów (pasów) z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych typu YOMB o szerokości 1 metra każdy odsuniętych od siebie o 0,75m. − Utwardzenie poboczy z obu stron z kruszywa pozyskanego z korytowania istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa o szerokości 0,5m. − Uzupełnienie i profilowanie przestrzeni między płytami o szerokości 0,75m kruszywem pozyskanym z korytowania istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa. − Utwardzenie istniejących zjazdów indywidualnych w nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych typu YOMB. − Przesunięcie oznakowania pionowego. − Zagospodarowanie terenów zielonych w granicach pasa drogowego po obu stronach utwardzanej jezdni. Część III – Utwardzenie drogi dz. Nr 70 w Łukocinie - ETAP II – – zadanie polegające na utwardzeniu drogi w Łukocinie o długości 400 m (od km 0+000 do km 0+400); Łukocin działka nr 70, 60, 62; gmina Tczew, na co składają się: − Projektowana nawierzchnia drogi w postaci dwóch śladów (pasów) z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych typu YOMB o szerokości 1 metra każdy odsuniętych od siebie o 0,75m. − Utwardzenie poboczy z obu stron z kruszywa pozyskanego z korytowania istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa o szerokości 0,25m. − Uzupełnienie i profilowanie przestrzeni między płytami o szerokości 0,75m kruszywem pozyskanym z korytowania istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa. − Utwardzenie zjazdu i publicznego z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych typu YOMB. − Przesunięcie oznakowania pionowego. − Zagospodarowanie terenów zielonych w granicach pasa drogowego po obu stronach utwardzanej jezdni. 2. Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w dokumentacji technicznej - projekcie, STWiORB i w przedmiarze robót – jako załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ – dla każdej części oddzielny plik. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną w dokumentacji technicznej - projekcie, SIWZ. 4. Proponuje się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu, który zostanie objęty umową. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 6. Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia dróg. Wykonawca na własny koszt usuwa ewentualne uszkodzenia infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym. W przypadku uszkodzenia podczas robót ziemnych urządzeń melioracyjnych, należy je bezwzględnie odbudować. 7. Wykonawca zapewnienia materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 8. Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. 9. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 10. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące ludzi, materiały, roboty i sprzęt, na kwotę nie mniejszą niż kwota złożonej oferty. W przypadku, gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na warunkach nie gorszych, niż warunki dotychczasowego ubezpieczenia. 11. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (np. śmieci, gruz i inne), co musi zostać potwierdzone w dokumentacji odbiorowej (może być np. oświadczenie). 12. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i liczniki zużycia energii (jeżeli będzie to konieczne). Rozliczenie Wykonawcy z tytułu zużycia wody i energii nastąpi po odbiorze robót na podstawie wskazań zainstalowanych liczników. 13. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót, istniejącą zieleń przydrożną należy odtworzyć. 14. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą. Wykonawca w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania zadania przekaże Zamawiającemu w szczególności niżej wymienione dokumenty: a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami zgłoszenia budowy, przepisami i normami, b) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu technicznego terenu budowy i terenów przyległych, c) dokument potwierdzający złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej operatu technicznego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej mapy pomiaru powykonawczego d) gwarancje i atesty producentów na wbudowane materiały, e) protokoły badań i sprawozdań (np. zagęszczenie gruntu itp.), f) w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych w projekcie rysunki wchodzące w skład zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, g) oryginał dziennika budowy (wewnętrzny), 15. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wpisanej do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapy inwentaryzacji powykonawczej, niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak, niż 2 m-ce od dnia wykonania zamówienia. 16. Wykonawca zobowiązany jest ująć w swej wycenie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i wykonaniem dokumentacji powykonawczej w 1 egz. (np. atesty, aprobaty, itp). Pomiar geodezyjny powykonawczy musi być sporządzony w 2 egz. 17. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót. 18. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością w oparciu o dokumentację projektową. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny. 19. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na swoje roboty na okres minimum 36 miesięcy od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. Gwarancja producenta na zamontowany sprzęt musi obejmować co najmniej rok od dnia odbioru końcowego. 20. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej SIWZ. 21. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy przy płatnościach częściowych oraz w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami umowy. Kosztorys nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert i nie ma obowiązku załączenia kosztorysu do oferty. Obowiązek przedłożenia kosztorysu będzie miał Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego. Cena ofertowa wyliczona musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie. 22. Jeżeli zajdzie potrzeba wykonania dodatkowych bądź zamiennych robót budowlanych, to będą one rozliczane zgodnie ze złożonym kosztorysem, chyba, że kosztorys tych robót nie obejmuje, wówczas roboty zostaną rozliczone na podstawie parametrów cenotwórczych w stawkach średnich aktualnych dla kwartału, w których prowadzone były roboty dodatkowe. Jeśli w trakcie realizacji umowy zajdzie potrzeba rezygnacji z jakichkolwiek elementów wchodzących w skład zadania, kwota za roboty niewykonane zostanie odjęta z wynagrodzenia wykonawcy na takich samych zasadach jak w wypadku rozliczenia za roboty dodatkowe bądź zamienne. 23. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 24. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKU, KTÓRY JEST OPISANY w art. 29 ust. 3a PZP a) Na podstawie art. 29 ust. 3a. - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629). Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli: • pracownicy fizyczni; • osoby obsługujące maszyny i urządzenia drogowe; • osoby wykonujące roboty brukarskie; • osoby wykonujące montaż urządzeń. Wymóg ten nie dotyczy: osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. b) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 25 punkcie a) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, • żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, • przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. c) W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu jeden ze wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 25 punkcie a) czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, w zakresie realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. d) Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy, a wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego lub inspektora nadzoru. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę i osobę nie zatrudnioną. e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi