ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa drogi leśnej nr inw. 220/1443 w Leśnictwie Łączki”

 • Zamawiający: Nadleśnictwo Strzyżów
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 38-100 Strzyżów, Mostowa
 • Telefon/fax: tel. 172 761 011
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Nadleśnictwo Strzyżów , Mostowa 9, 38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie, tel. 172 761 011, REGON: 69002681200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_strzyzow
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi leśnej nr inw. 220/1443 w Leśnictwie Łączki”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem robót i czynności jest przebudowa drogi leśnej w granicach istniejącego pasa drogowego położonego na działkach: - nr ewid. 1093, 1233 obręb ewid. [0003 Lubzina], jednostka ewidencyjna [181503_5 Ropczyce obszar wiejski], - nr ewid. 310/3 obręb ewid. [0013 Stobierna], jednostka ewidencyjna [180304_2 Dębica gmina], na terenie Leśnictwa Łączki, polegający na uzyskaniu efektu w postaci poprawy bieżącej zdolności użytkowej ciągu drogowego utraconej w skutek upływu czasu, eksploatacji oraz działania czynników atmosferycznych i geologicznych. Teren objęty zakresem robót stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzyżów. Przewidywane roboty budowlane podlegają zgłoszeniu zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2020, poz. 1333 z późn. zmianami). Zgodnie z rozdz. 1 art.3 ust. 2 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku, drogi leśne są lasem. W związku z tym położone są na gruncie związanym z gospodarką leśną i nie posiadają odrębnych numerów ewidencyjnych. W takim przypadku przez pas drogowy należy rozumieć pas terenu, na którym znajdują się: jezdnia z poboczami tworzące koronę drogi, skarpy wykopów i nasypów, rowy, ścieki i inne urządzenia odwadniające, zjazdy na szlaki zrywkowe i składnice przyzrębowe oraz pola widoczności na łukach i skrzyżowaniach. Stan istniejący: Korona drogi o szerokości 5,0 – 12,0 m jest wyraźnie wyznaczona i uformowana. W stanie obecnym droga przeznaczona jest do obsługi związanej z gospodarką leśną oraz jako droga dojazdowa do posesji prywatnych. Na trasie drogi jest usytuowanych: - 1 zjazd z drogi, - 1 plac składowy o nawierzchni gruntowej Nawierzchnia drogi: - km 0+000 – 0+300 - tłuczniowa szer. 4,0 – 8,0 m. Występują wyboje, koleiny i rozmycia, spowodowane bieżącą eksploatacją oraz intensywnym spływem wód opadowych z terenu przyległego. Nie występują wysadziny i przełomy. Odwodnienie stanowi rów drogowy otwarty jednostronny – drożny, lokalnie zamulony. W otoczeniu drogi występuje intensywny kompleks leśny, drzewostan liściasty i iglasty, powodujący zacienienie drogi utrudniające wysychanie korony drogi. W ciągu drogi przebiega linia gazowa oznaczona słupkiem betonowym. Zakres robót do wykonania Przewidywane roboty budowlane mają na celu utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym i zabezpieczenie przed szybkim zużyciem eksploatacyjnym, potęgowanym przez działanie warunków atmosferycznych. Stanowią element utrzymania warunków komunikacyjnych i eksploatacyjnych oraz zapobieżenia destrukcji istniejącego ciągu drogowego. Charakter tych prac sprowadza się bowiem do uzupełnienia powstałych ubytków w nawierzchni tłuczniowej poprzez uprzednie wyprofilowanie istniejącej warstwy jezdnej i jej oczyszczenie, a następnie ułożenie warstwy dolnej oraz górnej podbudowy z kruszywa łamanego oraz warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Przewidywane prace mają na celu utrzymanie drogi w należytym stanie poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy z mieszanki kruszywa łamanego oraz wykonanie obustronnych rowów oraz zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu eksploatacyjnego OPIS ROBÓT: • wykonanie robót rozbiórkowych (rozebranie istniejących korytek w poprzek drogi); • wykonanie niezbędnych robót ziemnych wzdłuż istniejącej korony drogi; • wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi; • wykonanie nawierzchni istniejącego zjazdu; • wykonanie urządzeń odwadniających; • wykonaniem robót wykończeniowych, • oczyszczenie i uporządkowanie terenu Szczegółowy zakres i charakterystyka robót zawarta jest w załącznikach do niniejszej specyfikacji: - projekcie wykonawczym; - przedmiarze robót; - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi