ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Poręba Kocęby w gminie Brańszczyk

 • Zamawiający: Gmina Brańszczyk
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 07-221 Brańszczyk, ul. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 29 5929310 , fax. 29 7422811
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Brańszczyk , ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie, tel. 29 5929310, fax. 29 7422811, REGON: 55066782400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.branszczyk.pl, www.branszczyk.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Poręba Kocęby w gminie Brańszczyk
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Poręba Kocęby, która swoim zakresem obejmuje m. in.: - wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego grubości 9 cm, - wykonanie nawierzchni podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 5 cm, - wykonanie odwodnienia – kryty rów francuski z rozsączaniem rurami drenarskimi, - wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego o grubości warstwy 10 cm. Na obszarze projektowanej przebudowy znajduje się poniższa infrastruktura: - sieć wodociągowa – regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych, - sieć kanalizacji sanitarnej – wysokościowa regulacja studzienek dla włazów kanałowych, - sieć podziemna teletechniczna – nie przewiduje się zmian, - sieć elektroenergetyczna – nie przewiduje się zmian. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: - dokumentacja projektowa - załącznik Nr 8 do SIWZ, - przedmiar robót – załącznik Nr 9 do SIWZ. Uwaga: 1) Zamawiający nie będzie dodatkowo pokrywał Wykonawcy kosztów składowania i utylizacji materiałów oraz odpadów pochodzących z robót rozbiórkowych. 2) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przejezdności i utrzymania nawierzchni zjazdów i dojazdów do posesji przy drodze. 3) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 4) Wykonawca powinien udzielić minimum 3 letniej gwarancji oraz rękojmi za wady na wykonane prace. 5) Warunki Zamawiającego dla czasowej organizacji ruchu w okresie wykonania zamówienia: a) projekt czasowej organizacji ruchu musi przewidywać przejezdność drogi przynajmniej jednym pasem ruchu. b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia drogi z ruchu na całej długości, z wyjątkiem okresu wykonywania robót polegających na układaniu mas bitumicznych. c) odcięcia dojazdów do poszczególnych działek nie mogą być jednorazowo dłuższe niż 8 godzin. 6) Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do samodzielnej analizy przedmiaru, oceny zakresu i ilości robót oraz ilości użytych materiałów. Zamawiający nie pokrywa kosztów z tym związanych. b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. c) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiałów budowlanych. d) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy na każdym etapie budowy - na własny koszt. e) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zagospodaruje odpady powstałe w trakcie wykonywania robót. f) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację gospodarki odpadami wymaganą przepisami szczególnymi i udostępnić ją Zamawiającemu na jego żądanie. g) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia: - projektu czasowej organizacji ruchu, - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), - innych dokumentów i prac wymienionych w treści wzoru umowy ( Zał. Nr 7 do SIWZ ). h) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. i) Jeżeli podczas prowadzenia robót uszkodzona zostanie jakakolwiek infrastruktura drogowa, Wykonawca niezwłocznie ją odtworzy. j) Wykonawca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia oraz czasowego oznakowania prowadzonych robót na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zobowiązuje się do wykonywania robót w kamizelkach odblaskowych, zgodnie z zasadami BHP. k) Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia, sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia. l) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi normami, instrukcjami oraz ze sztuką budowlaną. ł) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz materialną w stosunku do osób trzecich za skutki zdarzeń wywołanych wykonanymi robotami jak również za jakość użytych materiałów i produktów bez względu na fakt odbioru robót.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi