ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa DK 55 polegająca na budowie chodnika w m. Dusocin od km 84+469 do km 84+900

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Fordońska
 • Telefon/fax: tel. 523 234 500,32 , fax. 52 3234504, 3234574
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy , ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 523 234 500,32, fax. 52 3234504, 3234574, REGON: 17511575000360
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa DK 55 polegająca na budowie chodnika w m. Dusocin od km 84+469 do km 84+900
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji zadania przewiduje się m.in.: a) wybudowanie chodnika po obu stronach jezdni, b) budowę 2 przejść dla pieszych, c) budowę oświetlenia, d) budowę kanału technologicznego, e) przebudowę przepustu
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi