ZamowieniaPubliczne.edu.pl


POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA NAPRAWĘ WIATY SZKOLENIOWEJ NR 27 W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM W SULECHOWIE, SPRAWA NR 28P/PN/2020.

 • Zamawiający: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, Słubicka
 • Telefon/fax: tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy , Słubicka 10, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556, REGON: 80519145000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.44wog.wp.mil.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA NAPRAWĘ WIATY SZKOLENIOWEJ NR 27 W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM W SULECHOWIE, SPRAWA NR 28P/PN/2020.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: naprawa obiektu wolnostojącego – wiata szkoleniowa zlokalizowana w Sulechowie przy ul. Wojska Polskiego 1. Wiata jest obiektem otwartym bez ścian zewnętrznych o konstrukcji stalowej, przykryta jednospadowym dachem. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa. Zadaszenie opiera się na słupach stalowych okrągłych, zamocowanych sztywno w podłożu betonowym. Rozstaw słupów 290 cm. Do słupów zamontowany jest na sztywno ceownik (belki główne pokrycia) do nich przymocowane są kątowniki (łaty). Wiata ma kształt prostokąta. Szkielet konstrukcji z kształtowników stalowych (kątowniki, ceowniki, rury) zabezpieczony przed korozją przez malowanie. Wyposażenie w instalację – brak. Do konstrukcji ścian zamocowane są gabloty i tablice informacyjne. Stan techniczny pokrycia i elementów pokrycia jest zły, liczne ślady zaawansowanej korozji. Zakres robót i usług do realizacji: 1) rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku, 2) rozebranie łat stalowych z kątownika i belek głównych z ceownika, 3) czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowej wiaty, 4) gruntowanie i dwukrotne malowanie elementów stalowych ścian i dachu, 5) montaż belek głównych z profili zamkniętych 100x50x5mm, 6) montaż łat stalowych obustronnie ocynkowanych typu omega lub z profili zamkniętych, 7) pokrycie dachu blachą dachówkową w kolorze zbliżonym do koloru pokrycia z dachówki, 8) montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze blacho-dachówki (wiatrownic), 9) montaż rynny i rury spustowej o śr. 8 cm z blachy powlekanej w kolorze blacho-dachówki, transport i utylizacja odpadów z rozbiórki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 11 Przedmiar - załącznik nr 12
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi