ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 5 350 000 Euro na roboty budowlane: przebudowa – renowacja nawierzchni w ramach bieżącej konserwacji drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kromolin Stary dz. ewid. 73/2, Gmina i Miasto Szadek

 • Zamawiający: Gmina i Miasto Szadek
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 98-240 Szadek, ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 438 215 004 , fax. 438 215 773
 • Data zamieszczenia: 2020-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina i Miasto Szadek , ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek, woj. łódzkie, tel. 438 215 004, fax. 438 215 773, REGON: 73093446000000
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 5 350 000 Euro na roboty budowlane: przebudowa – renowacja nawierzchni w ramach bieżącej konserwacji drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kromolin Stary dz. ewid. 73/2, Gmina i Miasto Szadek
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie renowacji nawierzchni w ramach bieżącej konserwacji drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kromolin Stary dz. ewid. 73/2, Gmina i Miasto Szadek. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załącznikach stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - Dokumentacje projektowa - Przedmiar robót
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi