ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity poprzez Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny.

 • Zamawiający: Gmina Kiwity
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 11-106 Kiwity, Kiwity
 • Telefon/fax: tel. 897 660 995, , fax. 897 660 995
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Kiwity , Kiwity 28, 11-106 Kiwity, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 897 660 995, , fax. 897 660 995, REGON: 51074280100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipkiwity.warmia.mazury.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity poprzez Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Rozbudowa oczyszczalnie ścieków w miejscowości Klutajny obejmuję; 2.1. Roboty ziemne; 2.2. Roboty fundamentowe; 2.3. Ściany zewnętrzne z elementami konstrukcyjnymi; 2.4. Zewnętrzne roboty wykończeniowe (elewacja); 2.5. Drewniana więźba dachowa; 2.6. Roboty pokrywcze; 2.7. Stolarka otworowa; 2.8. Podłoża i posadzki; 2.9. Urządzenie terenu, najazd do budynku i opaska; 2.10. Zasilanie budynku kraty; 2.11. Montaż kraty wstępnej; 2.12. Wymiana pompy przepompowni; Szczegółowy zakres robót objęty przedmiotem umowy określa dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza wraz z dokumentami wskazanymi poniżej: 1) Wielobranżowy Projekt budowlany i wykonawczy- branża architektoniczno-konstrukcyjna, elektryczna, i sanitarna pn. „Rozbudowa oczyszczalnie ścieków w miejscowości Klutajny”. 2) Dobór pomp do przepompowni głównej. 3) Przedmiary robót. 4) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi