ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" - etap I (budynek przy ul. Radoszowskiej 123 i budynek przy ul. Generała Józefa Bema 103a)

 • Zamawiający: Miasto Rydułtowy
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru
 • Telefon/fax: tel. 324 537 411 , fax. 324 537 410
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Rydułtowy , ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, woj. śląskie, tel. 324 537 411, fax. 324 537 410, REGON: 27253611000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rydultowy.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" - etap I (budynek przy ul. Radoszowskiej 123 i budynek przy ul. Generała Józefa Bema 103a)
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji dwóch budynków komunalnych zlokalizowanych w Rydułtowach przy ul. Generała Józefa Bema 103a oraz przy ul. Radoszowskiej 123. 2. Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacje projektowe, w tym przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentami określonymi w ust. 2 oraz projektem umowy a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 4. Ilekroć w dokumentacji projektowej czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie, marka, znak towarowy, producent, dostawca materiałów lub wskazanie norm, o których mowa w art. 30 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Jeżeli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opisujących przedmiot zamówienia znajduje się odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, co na gruncie powyższego zapisu oznacza, iż odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi