ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitalnych Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o. o. – Część 1.

 • Zamawiający: Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-450 Ustroń, Szpitalna
 • Telefon/fax: tel. 338 542 640, , fax. 33 854 35 99
 • Data zamieszczenia: 2020-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Szpitalna 11, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 338 542 640, , fax. 33 854 35 99, REGON: 24369379100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.reumatologiczny.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitalnych Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o. o. – Część 1.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj modernizacji energetycznej obiektów szpitalnych, na który składają się następujące zadania: a. Budowa źródła ciepła i energii elektrycznej w oparciu o agregaty mikro kogeneracji (3 szt.) o łącznej mocy cieplnej 116,0 kWt (przy pracy bez odzysku ciepła kondensacji) i 126 kWt (przy pracy z odzyskiem ciepła kondensacji) dla parametrów pracy instalacji grzewczej 80/60°C (80/40°C kondensacja) dla potrzeb podgrzewu c.w.u., c.o. i c.t. oraz wydajności energii elektrycznej 60 kW wraz z układem automatyki, systemem wizualizacji i zarządzania wytworzoną energią cieplną i elektryczną, zabudowa urządzeń oraz instalacji przyłącza do sieci elektroenergetycznej, budowa linii kablowej i pól w rozdzielnicy, wymiana lub rozbudowa urządzeń wynikających z wymagań warunków technicznych i warunków przyłączenia. Roboty instalacyjne, budowlane i elektryczne związane z wykonaniem zadania. b. Budowa źródła ciepła w oparciu o kotły gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe o mocy łącznej min. 1300 kW pracujące na potrzeby podgrzewu c.o., c.w.u. i c.t. (kaskada 3 lub 4 kotłów gwarantująca kondensację), zabudowa zbiorników buforowych c.o., demontaż istniejących kotłów gazowych. Roboty instalacyjne, budowlane i elektryczne związane z wykonaniem zadania. c. Modernizacja pośrednich węzłów cieplnych (7 szt.) w układach technologii, automatyki i sterowania. Zakres modernizacji obejmuje wymianę pomp obiegowych (na pompy klasy AA), wymianę układów automatyki i sterowania oraz instalacji elektrycznych. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez montaż cyrkulacyjnych zaworów termostatycznych w zakresie c.w.u. d. Instalacja, na dachu budynku fizjoterapii, płaskich cieczowych kolektorów słonecznych o powierzchni czynnej min. 101 m2 (50 szt.), sprawność zerowa min. 81%, wspomagająca wytwarzanie c.w.u. i c.t. (woda basenowa) wraz z zabudową zbiorników buforowych c.o. i c.w.u., armatury, automatyki, przystosowanej do współpracy z kotłownią gazową. e. Montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej złożonej z paneli monokrystalicznych lub polikrystalicznych o mocy min. 40,20 kW i minimalnej rocznej sprawności 18% wraz z automatyka, instalacją elektryczną, konstrukcją mocującą, instalacją odgromową oraz z podłączeniem instalacji do wewnętrznej sieci energetycznej. f. Zabudowa, uruchomienie i optymalizacja pracy systemu BMS, uwzględniającego zastosowanie urządzeń do monitorowania i zarządzania energią we wszystkich budynkach Szpitala, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej. g. Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla zadań określonych w pkt a do f.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi