ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia w ogrodzie społecznym przy ulicy Zakole w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Im jaśniej tym przyjemniej”

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-586 Kraków, Centralna
 • Telefon/fax: tel. +48(12)6167000, , fax. +48(12)6167417
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa , Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48(12)6167000, , fax. +48(12)6167417, REGON: 35711616300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmk.krakow.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia w ogrodzie społecznym przy ulicy Zakole w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Im jaśniej tym przyjemniej”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia w ogrodzie społecznym przy ulicy Zakole w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Im jaśniej tym przyjemniej” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. b) Zamówienie należy wykonać w oparciu o następującą dokumentację: • Program Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 6 do SIWZ, • Warunki techniczne - załącznik nr 8 do SIWZ, • Załącznik graficzny - załącznik nr 9 do SIWZ. c) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. d) Wymagany okres gwarancji: jakości na przedmiot umowy w tym w szczególności na dokumentację projektową, wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia: • 36 miesięcy, • 48 miesięcy, • 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Oferty zawierające okres gwarancji jakości na przedmiot umowy w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone. e) Termin realizacji zamówienia: 1) wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi w terminie do dnia 21 września 2020r., 2) przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi do realizacji decyzjami administracyjnymi, 3) rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, 4) wykonanie robót budowlanych do dnia 31 października 2020r. f) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia zamówienia itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy. 2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinna być zgodna z załącznikiem nr 2 do SIWZ, tj. Istotnymi postanowieniami umowy. Niespełnienie danego warunku spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia – za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane: a) Pracownicy niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych, b) Pracownicy fizyczni – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. 4. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w Części I ust. 3 SIWZ, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi