ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do Oczyszczalni – część I (przepompownia w ul. Miłej)

 • Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby
 • Telefon/fax: tel. 022 7229008, 7529253 , fax. 022 7229008, 7529253
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o. , ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie, tel. 022 7229008, 7529253, fax. 022 7229008, 7529253, REGON: 16026808000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://eko-babice.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do Oczyszczalni – część I (przepompownia w ul. Miłej)
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa przepompowni ścieków „Miła” wraz z komorą zasuw i komorąprzepływomierzy, budowa kanału grawitacyjnego PVC Ø400 mm w ul. Reymonta na odcinku od studni S2do przepompowni oraz budowa przyłącza wodociągowego PE Dz 90mm zakończonego hydrantem ppoż. naterenie przepompowni, a także zagospodarowanie terenu przyległego tj. wykonanie ogrodzenia z 2 bramamiwjazdowymi, utwardzenie terenu ażurową kostką betonową, montaż agregatu prądotwórczego, nasadzenia tui iobsiew trawą. 1)Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do Oczyszczalni ścieków a)Przedmiot zamówienia obejmuje: a.Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE SDR17 o średnicy Ø90 mm o długości ok. 9,5 m b.Wykonanie hydrantu nadziemnego ppoż. DN80 mm na terenie pompowni ścieków – 1 szt. c.Wykonanie rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø400x11,7 mm PVC SN8 o długości ok. 22,4 m d.Wykonanie studni kanalizacyjnej betonowej Ø1200 z monolitycznym dnem firmy BREJNAK, BUDOKRUSZ lubrównoważne oraz kinetą firmy PREDL lub równoważne – 1 szt. e.Wykonanie kanałów tłocznych z rur PE SDR 17 o średnicy Ø250/14,8mm (przewód A) o długości ok. 13,5 m f.Wykonanie kanałów tłocznych z rur PE SDR 17 o średnicy Ø200/11,9mm (przewód B) o długości ok. 12,8 m g.Wykonanie przepompowni ścieków Ø3,0 m wraz z wyposażeniem – 1 szt. h.Dostawę i montaż agregatu prądotwórczego – 1 szt. i.Wykonanie komory przepływomierzy z wyposażeniem – 1 szt. j.Wykonanie komory zasuw z wyposażeniem – 1 szt. k.Wykonanie zagospodarowania terenu przepompowni ścieków – 1 szt. 2)Studnie betonowe należy zabezpieczyć żywicą epoksydową Recli BT lub równoważną. 3)Płyty pokrywowe w studniach betonowych od wewnątrz zabezpieczyć wykładziną typu PREDL-CORPROTECT lub równoważne. Wykładzina wykonana jako monolit z pokrywą. 4)Ściany wewnętrzne zbiornika pompowni ścieków należy zabezpieczyć wykładziną typu PREDL-CORPROTECT lub równoważne, wykonaną jako monolit z kręgami betonowymi. 5)Rury PVC łączyć za pomocą uszczelek typu Forsheda lub równoważnych. 6)W rurach ochronnych stalowych bezszwowych należy zastosować płozy dystansowe INTEGRA Gliwice lubrównoważne. Zakończenie rur ochronnych należy zabezpieczyć manszetami typu „N” INTEGRA Gliwice lubrównoważnymi. 7)Jeżeli zachodzi konieczność przed rozpoczęciem realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest zgłosićzamiar rozpoczęcia robót do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 8)Przepady w studniach betonowych Ø1200 wykonać jako kaskady wewnętrzne z zastosowaniem wkładki typuInside Drop lub równoważnej. 9)Zamawiający informuje, że włazy do studni betonowych należy zamówić zgodnie ze wzorem przedstawionymw załączniku graficznym nr 1. Włazy na zewnątrz należy zabezpieczyć powłoką antykorozyjną. 10) Na czas budowy ulicę Miłosza w rejonie przepompowni wyłożyć płytami MON, a na ul. Reymonta w związkuze zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów, utrzymywać stale porządek i przejezdność. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia(SIWZ część III – opis przedmiotu zamówienia) oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi