ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice – zagospodarowanie parku przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie – etap III

 • Zamawiający: Burmistrz Siechnic
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 55-011 Siechnice, ul. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 71 391 91 01 , fax. 71 786 09 07
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Burmistrz Siechnic , ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, woj. dolnośląskie, tel. 71 391 91 01, fax. 71 786 09 07, REGON: 93193512900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siechnice.gmina.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice – zagospodarowanie parku przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie – etap III
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest „Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice - zagospodarowanie parku przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie – etap III” urządzenie placu zabaw dla dzieci starszych – tyrolka, ciąg pieszo – rowerowy orientacyjna długość ok. 57 m, dostawa i montaż elementów małej architektury, tj. leżaków x 2 szt., nasadzenia zieleni wysokiej wskazanej w dokumentacji projektowej w ilości 17 szt., drzewa przewidziane do wycinki w ilości 10 szt., przeniesienie stojaka na rowery – miejsce wskaże Zamawiający. 3.1. Zamierzenie budowlane zostanie wykonane na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego i opisu przedmiotu zamówienia. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik 1 A do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi