ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego - Mazurski Trakt Rowerowy

 • Zamawiający: Gmina Giżycko
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 87 429 99 60 , fax. 87 429 99 76
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Giżycko , ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 99 60, fax. 87 429 99 76, REGON: 79067122500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ugg.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego - Mazurski Trakt Rowerowy
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: budowę ścieżki rowerowej w Gminie Giżycko, na odcinku od drogi powiatowej nr 1827N do obrębu Grajwo wraz z istniejącą infrastrukturą. Projektowana konstrukcja ścieżki rowerowej o pogrubionej konstrukcji obejmuje odcinek „A” od km 1+870 do km 4+324 oraz na odcinku „B” od km 0+000.00 do km 5+786. Na przedmiotowym odcinku projektuje się ścieżkę rowerową o szerokości 2,5 m oraz pobocza z dwóch stron o szerokości 0,5m. Działki na których będzie realizowana inwestycja, znajdują się w obrębie Pieczonki, Kożuchy Wielkie, Sulimy, Grajwo. Obecnie na planowanym terenie inwestycji znajduje się głównie stary, nieczynny nasyp kolejowy, po którym odbywa się lokalny transport samochodowy i rolniczy. Teren pokryty jest niską oraz miejscami średnią formacją roślinną. 1) Projekt zakłada wykonanie następujących czynności w ramach drogowych robót budowlanych: - roboty przygotowawcze, - wykonanie korytowania pod projektowane nawierzchnie ścieżki rowerowej, - wykonanie betonowych obrzeży, - wykonanie warstw wzmocnienia i konstrukcji nawierzchni ścieżki rowerowej, - roboty związane z organizacją ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu), - roboty związane z wykonaniem dwóch miejsc obsługi rowerzystów (MOR); - roboty wykończeniowe. 2) Wykonawca oprócz robót wymienionych w projekcie zobowiązany jest do: - przycięcia gałęzi krzewów o pow. około 400 m2 stanowiących przeszkodę w realizacji zadania, - wycięcia krzewów o pow. około 4 500 m2 zlokalizowanych na trasie projektowanej ścieżki rowerowej, - usunięcia drzewa (brzozy) o obwodzie pnia 137 cm na wysokości 5 cm, - usunięcia pojedynczych wywrotów i wiatrołomów zlokalizowanych na trasie projektowanej ścieżki. W rejonie projektowanych robót drogowych nie występuje uzbrojenie podziemne i naziemne. Projekt nie przewiduje przebudowy infrastruktury inżynierskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ. Przedmiary mają charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do wyceny, przy wyliczaniu ceny powinny być brane pod uwagę łącznie z całą dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i innymi załącznikami do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi