ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Hallera 6 w Czerwionce-Leszczynach

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ligonia
 • Telefon/fax: tel. 0-32 4311440 , fax. 0-32 4311593
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Ligonia, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, tel. 0-32 4311440, fax. 0-32 4311593, REGON: 24078583100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-czerwionka-leszczyny.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Hallera 6 w Czerwionce-Leszczynach
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera 6 w Czerwionce- Leszczynach, wpisanego do rejestru zabytków A/1550/95. Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący m.in.: Rozbiórka pozostałych elementów więźby dachowej, Rozbiórka stropu drewnianego nad poddaszem użytkowym oraz w części nad I piętrem, Wykonanie nowej więźby dachowej w konstrukcji drewnianej wraz z pokryciem z dachówki ceramicznej układanej podwójnie koronkę, Montaż okien połaciowych i wyłazu na dach, Wymiana uszkodzonych belek stropowych nad I piętrem z usunięciem polepy, ślepego pułapu, podsufitki i wykonanie nowych warstw wykończeniowych, Odsłonięcie belek stropowych nad nad parterem w miejscach zalań i wykonanie napraw konstrukcji i warstw stropu, Wykonanie nowych ścian działowych na poddaszu, Naprawa ścian nośnych uszkodzonych na poddaszu, Przebudowa wejścia z klatki do mieszkań na poddaszu, Likwidacja kominka wraz z kominem, Montaż stolarki drzwiowej na poddaszu, Wykonanie niezbędnych prac remontowych w mieszkaniach i na klatkach schodowych, Zabezpieczenie uszkodzonej stolarki okiennej nie będącej przedmiotem zadania, Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej na poziomie poddasza oraz w łazience 1.9 – I piętro, Wykonanie instalacji odgromowej części naziemnej, Wymiana zasilania instalacji elektrycznej z sieci napowietrznej, Wymiana tablic TL-B i TB, Wymiana instalacji oświetlenia ogólnego, Wymiana instalacji gniazd wtyczkowych, Wymiana instalacji teletechnicznej i telewizji odbiorczej, Roboty porządkowe,usunięcie gabarytów, wywóz gruzu i odpadów wraz z utylizacją,
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi