ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Naprawa elewacji budynku Sądu Rejonowego w Opocznie.

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 5
 • Telefon/fax: tel. 044 6494101 do 03 , fax. 446 478 919
 • Data zamieszczenia: 2020-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Sąd Okręgowy , ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 6494101 do 03, fax. 446 478 919, REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow-tryb.so.gov.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa elewacji budynku Sądu Rejonowego w Opocznie.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie zachodniej elewacji budynku Sądu Rejonowego w Opocznie wraz z robotami towarzyszącymi. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach do SIWZ, w tym w szczególności w: - dokumentacji projektowej – załącznik nr 5 do SIWZ, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 6 do SIWZ, - przedmiarze robót (przedmiar załączono pomocniczo, stanowić on może jedynie bazę do dalszych wyliczeń Wykonawcy przy kalkulacji ceny ofertowej, natomiast Wykonawca szacuje cenę ofertową na podstawie własnej kalkulacji obmiarowej) – załącznik nr 7 do SIWZ, 2. Dokumentacja projektowa obejmuje większy zakres prac niż przedmiot zamówienia. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest naprawa (remont) zachodniej elewacji budynku Sądu Rejonowego w Opocznie. Pozostały zakres prac nie jest objęty niniejszym zamówieniem w związku z tym Wykonawca nie ujmuje go w cenie ofertowej. 3. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie w ramach ceny ryczałtowej innych niezbędnych czynności pomocniczych, w tym: - zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i interesantom sądu na czas prowadzenia robót, - składowania i wywozu odpadów powstających w trakcie realizacji robót, - po zakończeniu uporządkowania terenu, na którym prowadzone były prace. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania przed rozpoczęciem prac do Oddziału Inwestycji i Remontów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (pokój 110): - ogólnej listy osób (pracowników), którzy będą wykonywać prace budowlane, w przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, należy przedłożyć Zamawiającemu uaktualnioną listę, - każdorazowo z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem prac wykonywanych poza godzinami pracy sądu, listy osób (pracowników), którzy będą wykonywać prace remontowe. 5. Roboty powinny być wykonane zgodnie z ww. opisem oraz zaleceniami Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 6. W celu prawidłowego oszacowania ceny ofertowej wskazane jest dokonanie wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia do Oddziału Inwestycji i Remontów tel. 44 649 41 58. 7. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania, a wynikających z dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie ofertowej. 8. Rozwiązania równoważne: Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz w przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1–3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający tym samym za równoważny uzna każdy produkt o wskazanych parametrach technicznych lub lepszych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu, materiału o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu, materiału o ile zapewni to osiągniecie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 9. Kody CPV: 45000000-7 – roboty budowlane 45443000-4 – roboty elewacyjne 10. Klauzula zatrudnienia: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - prace ogólnobudowlane, w sytuacji, gdy Wykonawca/ Podwykonawca nie wykonuje wymienionych w tym punkcie czynności samodzielnie. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 10.1) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności. 3) Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej (w terminie określonym we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ) oświadczenie o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawierające: - imienny wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z zakresem wykonywanych czynności (obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników Podwykonawcy). 4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 10.1 ) czynności. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody (według wyboru Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, które mają być zatrudnione na podstawie umowy o pracę: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez podawania adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10.1) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10.1 ) czynności. 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia, jeżeli z ważnych względów, np. zaniedbanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, długotrwała choroba, nie będzie możliwe wykonanie zamówienia przez wskazane osoby.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi