ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień

 • Zamawiający: Gmina Lubochnia
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 97-217 Lubochnia, ul. Tomaszowska
 • Telefon/fax: tel. 447 103 510 , fax. 447 103 022
 • Data zamieszczenia: 2020-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Lubochnia , ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia, woj. łódzkie, tel. 447 103 510, fax. 447 103 022, REGON: 59064814900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubochnia.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień 2. Zakres rzeczowy: W ramach zadania przewiduje się rozbudowę o zadaszenie nad schodami , nadbudowę dachu nad istniejącym budynkiem wraz z przebudową istniejących ścian zewnętrznych w budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień. a) podstawowe elementy przebudowy to: - rozebranie istniejących schodów wejściowych do budynku od strony wschodniej i zachodniej, - rozebranie żelbetowego zadaszenia nad wejściem od strony zachodniej - wykucie w istniejących ścianach murowanych dodatkowych otworów drzwiowych, i zamurowanie innych, - wstawienie drzwi wewnętrznych w pomieszczeniu 1.01 - wyremontowanie ścian, tynkowanie zamurowanych fragmentów ścian , ułożenie gładzi gipsowych i malowanie, - remont schodów zewnętrznych od strony zachodniej do piwnicy– rozbiórka starych schodów wykonanie nowej żelbetowej płyty biegowej schodów, zbicie starych tynków i wykonanie nowych wraz wyprawą strukturalną na ściance oporowej przy schodach, wykonanie balustrady z rurek stalowych niklowanych, ułożenie na stopniach płytek ceramicznych gres antypoślizgowy, wykonanie studzienki chłonnej z kratką, - wykonanie perforowanych osłon na okienka piwniczne z siatki kwasoodpornej o oczkach 5mm - wymiana istniejącej stolarki drzwiowej w pom nr. 1.05 b) podstawowe elementy rozbudowy to: - dobudowa od strony wschodniej schodów wejściowych do budynku i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz likwidację istniejącej studni poprzez wykonanie płyty żelbetowej odciążającej - zadaszenie schodów wejściowych do budynku od strony zachodniej c) podstawowe elementy nadbudowy to: - rozebranie istniejącej, znacznie zużytej więźby dachowej i wykonanie nowej wraz z pokryciem dachowym i obróbkami blacharskimi, - wykonanie ściany oddzielenia ppoż od strony działki nr ewid. 206/1 z wyprowadzeniem 30cm ponad pokrycie dachu i lico ściany na elewacji zachodniej Ponadto należy wykonać miejsca postojowe parking utwardzony tłuczniem kamiennym o grubości 15 cm na podłożu piaskowo-cementowym z obrzeżami i krawężnikami oraz komunikację wewnętrzną wykonaną na utwardzonym podłożu z tłucznia kamiennego gr. 15 cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - projekt budowlany (część tekstowa i graficzna) - specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi