ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Montaż stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Studenta nr 10 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 • Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego
 • Telefon/fax: tel. 895 233 420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie , ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 895 233 420, fax. (089) 5233278, REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Studenta nr 10 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest montaż stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Studenta nr 10 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3. Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest: Pan Paweł Wiśniewski, tel.: (89) 523 48 62, e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi