ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych oraz obiektach użyteczności publicznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

 • Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-713 Warszawa, Żegańska
 • Telefon/fax: tel. 22 443 69 72, , fax. 22 443 70 45
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer , Żegańska 1 pok. 513, 04-713 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 443 69 72, , fax. 22 443 70 45, REGON: 15259663001470
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawer.warszawa.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych oraz obiektach użyteczności publicznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: 1. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1, 2. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1A, 3. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Żłobka i Przedszkola przy ul. Trakt Lubelski 89, 4. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej 20, 5. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Alpejskiej 16, 6. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 107 przy ul. Wilgi 29, 7. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi