ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Modernizacja tarasu oraz wybranych elementów w obrębie budynku Oddziału Rataje Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, os. Piastowskie 106a w Poznaniu

 • Zamawiający: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-553 Poznań, Jana Spychalskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 357 901, , fax. 618 334 651
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy , Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 618 357 901, , fax. 618 334 651, REGON: -0000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja tarasu oraz wybranych elementów w obrębie budynku Oddziału Rataje Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, os. Piastowskie 106a w Poznaniu
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w obrębie budynku, który zlokalizowany jest na Osiedlu Piastowskim 106a w Poznaniu (Oddział Rataje Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji). Przedmiot zamówienia podzielony został na II etapy: 1) etap I: w ramach tego etapu Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić modernizację tarasu. Opis przedmiotu zamówienia regulują szczegółowo: a) projekt budowlany (załącznik nr 1 do SIWZ), b) projekt wykonawczy w branżach elektrycznej, architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej (załącznik nr 2 do SIWZ), c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej i elektrycznej (załącznik nr 4 do SIWZ), d) przedmiar robót (załącznik nr 5 do SIWZ) – przedmiar robót pełni wyłącznie funkcję pomocniczą. Na zadanie składa się przebudowa schodów, pochylni wejściowej, chodnika; remont tarasu widokowego, wymiana stolarki; roboty elewacyjne. Przedłożona dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje również budowę windy pionowej, pochylni terenowej ze strefami odpoczynku, remont balustrad schodów terenowych. Ten zakres prac nie jest objęty niniejszym postępowaniem. Wykonawca realizuje wyłącznie roboty określone w przedmiarze robót jako pozycje: przebudowa fragmentu chodnika (dział I), kładka (dział II), przebudowa schodów na taras (dział III), taras (dział IV), wymiana stolarki (dział V), roboty elewacyjne (dział VIII), elektryka. UWAGA: Zamawiający dokonuje zmiany koloru balustrad, który został określony w dokumentacji projektowej. Kolor balustrad żądany przez Zamawiającego: BALUSTRADY KOLOR RAL 5002, POCHWYTY KOLOR RAL 9003. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie na rzecz Zamawiającego. 2) etap II: w ramach tego etapu Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić roboty budowlane w obrębie balkonów zewnętrznych, balustrad, posadzek zewnętrznych i wewnętrznych oraz przeprowadzić roboty stolarskie. Opis tego etapu prac wraz z dokumentacja fotograficzną określony został w opisie etapu II (balkony, klatka schodowa, posadzki, stolarka) – załącznik nr 3 do SIWZ. Zakres tego etapu nie jest ujęty w przedmiarze robót (załączniku nr 5 do SIWZ). 2. Realizując przedmiot zamówienia Zamawiający korzysta z prawa opcji. 1) zakresem gwarantowanym, podstawowym jest etap I, 2) zakresem objętym prawem opcji jest etap II – o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie (składając w tym zakresie oświadczenie woli) do dnia 10 sierpnia 2020 roku. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji uzależnione jest od uzyskania przez Zamawiającego środków pieniężnych na sfinansowanie prac objętych opcją. W przypadku kiedy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, a realizacja zamówienia obejmie wyłącznie etap I będący etapem podstawowym. 3. Ilekroć w dokumentacji postępowania mowa jest o konkretnych rozwiązaniach np. poprzez identyfikację towarów przy użyciu nazw własnych/producenta, Zamawiający oświadcza, że są to rozwiązania przykładowe i dopuszcza się wykorzystanie produktów innych producentów o równoważnych parametrach technicznych, tzn. nie odbiegających klasą, jakością i trwałością oraz właściwościami użytkowymi od podanych jako przykład. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. 4. Na oferowane i wyceniane w kosztorysie ofertowym materiały Wykonawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające właściwości, parametry oraz zgodność z obowiązującymi w tym zakresie normami i innymi przepisami prawa. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający może żądać ich przedłożenia. 5. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy korzystając z załączonego przedmiaru, odrębnie dla każdego etapu (odrębnie dla etapu gwarantowanego i etapu objętego prawem opcji – łącznie 2 kosztorysy). 6. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100). Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy (kopii), bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. 7. Przy realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty objęte dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z wyłączeniem osób wykonujących czynności kierownika budowy lub kierownika robót. Przed zawarciem umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na podstawie umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. w szczególności, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie kopii umów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane czynności, na umowę o pracę i skutkować będzie naliczaniem kar umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez te osoby czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Nieprzedłożenie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, kosztorysu ofertowego lub oświadczenia o zatrudnieniu, najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej. 11. Wymagana gwarancja: 36 miesięcy dla każdego z dwóch etapów, liczona od obustronnego podpisania protokołu odbioru robót dla każdego etapu.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi