ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Modernizacja strefy szatni, natrysków i toalet oraz części korytarza w budynku „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza”

 • Zamawiający: "Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza" Sp. z o.o.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż
 • Telefon/fax: tel. 326390561 , fax. 6390569
 • Data zamieszczenia: 2020-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: "Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza" Sp. z o.o. , Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 326390561, fax. 6390569, REGON: 26791560700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nemo-wodnyswiat.pl/index.php?page=bip
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja strefy szatni, natrysków i toalet oraz części korytarza w budynku „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych modernizacji strefy szatni, natrysków i toalet oraz części korytarza w budynku „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, postanowieniami zawartymi w treści przyszłej umowy oraz obowiązującymi przepisami i normami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ, przedmiar robót załącznik nr 6 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi