ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Modernizacja Pomnika Martyrologii Dzieci „Pękniętego Serca" w Parku Szarych Szeregów w Łodzi wraz z otoczeniem oraz budową doziemnej instalacji gazowej do znicza

 • Zamawiający: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-926 Łódź, Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 42 638 48 88, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi , Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, , fax. -, REGON: 00051418200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Pomnika Martyrologii Dzieci „Pękniętego Serca" w Parku Szarych Szeregów w Łodzi wraz z otoczeniem oraz budową doziemnej instalacji gazowej do znicza
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji Pomnika Martyrologii Dzieci „Pękniętego Serca” w Parku Szarych Szeregów w Łodzi wraz z otoczeniem oraz budową doziemnej instalacji gazowej do znicza (działki o nr ewid. 72/50 i 72/14 w obrębie B-50). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się projekcie budowlanym modernizacji Pomnika Martyrologii Dzieci „Pękniętego Serca” w Parku Szarych Szeregów w Łodzi wraz z otoczeniem oraz budową doziemnej instalacji gazowej do znicza oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w Załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi