ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Modernizacja placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Chodów”

 • Zamawiający: Gmina Siedlce
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza
 • Telefon/fax: tel. 25 633 25 40 wew. 56 , fax. 256 323 630
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Siedlce , ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 25 633 25 40 wew. 56, fax. 256 323 630, REGON: 71158255200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasiedlce.pl oraz http://e-bip.pl/Start/26
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Chodów”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA: 1) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wielobranżowej budynku szatni kontenerowej wraz z przyłączami oraz siłownią zewnętrzną położoną na działce nr ew. 968/7 w miejscowości Chodów. 2) Wykonawca w ramach zamówienia dodatkowo zakupi i dostarczy 4 komplety ławek jednostronnych z oparciem i wieszakami, 4 krzesła i 2 stoliki. 2. Szczegółowy zakres zamówienia zgodny z: 1) Projektem budowlanym wielobranżowym, 2) Szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 3) Przedmiarami robót opisującymi przedmiot zamówienia. 3 DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonawca powinien: 1) zapewnić szczególne warunki bezpieczeństwa przy realizacji robót określone w opisie technicznym dokumentacji projektowej 2) zapewnić materiały o parametrach technicznych porównywalnych, lecz nie gorszych od opisanych dokumentacji projektowej, 3) prowadzić dokumentację budowy, m.in. dziennik budowy(robót), 4) wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną oraz warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 5) wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcie umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 6) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP. 7) wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny. 8) wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na terenie budowy. 9) wykonawca zapewni stałą i pełna obsługę geodezyjną, dla realizacji zadania. 10) wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z przedstawicielami Inwestora. 11) wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym. 12) wykonawca zapewni udział w wykonywaniu zadania osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich specjalnościach, m.in. budowlana, sanitarna, elektryczna. 13) wykonać wszystkie roboty naprawcze, wykończeniowe i inne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez Inwestora, 14), wykonanie wszelkich badań, ekspertyz, sprawdzeń i prób, m.in. natężenia światła w tym ewakuacyjnego, badanie powietrza, wody, szczelności instalacji wod.-kan. i c.o., pomiary elektryczne i instalacji odgromowej, ekspertyzy kominiarskie, sprawność systemów ppoż., płukania sieci, rozruchów instalacji i urządzeń oraz wszystkich innych badań i prób niezbędnych do użytkowania obiektu i przeprowadzenia odbioru obiektu przez Inwestora zgodnie z art. 54-57 Prawa Budowlanego, 15) wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również związane z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy oraz inne koszty towarzyszące np.: robót przygotowawczych, porządkowych, naprawczych i odtworzeniowych koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych decyzji. 16) opracować dokumentacje powykonawczą w formie papierowej (1 egz.) i elektronicznej (1 egz.), min. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 2 egz., kosztorys powykonawczy 2 egz., dokumentacja zdjęciowa z realizacji zadania (przed, w trakcie i po realizacji) 17) wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kosztorysu ofertowego. 18) wykonawca odtworzy tereny biologicznie czynne poprzez zasiew trawy na podłożu z ziemi humusowej, 19) montaż urządzeń i przyborów właściwych dla danego rodzaju instalacji, 20) wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwienie i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach, 21) z uwagi, że prace będą prowadzone w trakcie użytkowania części działki przed przystąpieniem do robót Wykonawca na własny koszt wydzieli teren robót budowlanych, 22) Wykonawca dostarczy i zamontuje (w załączniku nr 7 zdjęcia poglądowe): a) ławki jednostronne z oparciem i wieszakami – 4 komplety • wymiary: 1950-2000mmx400-480mm, h=400-450mm, (8 wieszaków, bez półki na buty) • Trwała konstrukcja metalowa ze stalowej rury kwadratowej (min. 30x30 mm), malowana proszkowo na wybrany kolor z palety kolorów. • Dostawa w formie wstępnie zmontowanej do natychmiastowego użytkowania. • Listwy siedziska oraz oparcia z zaokrąglonego i wygładzonego drewna o przekroju min. 60x30 mm, pokryte bezbarwnym lakierem w kolorze Buk lub z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym, ciemnoszarym, antracytowym. • Regulowane ślizgacze podłogowe w zakresie 10 mm • Wymienny szyld opisowy przy każdym wieszaku.) b) krzesło konferencyjne - 4 komplety • Układ tapicerowania: bez tapicerki • Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników • Pulpit: brak • Kubełek: tworzywo sztuczne (PP) • Łącznik w rzędy: brak • Stopki: GB: do miękkich powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, czarne • Sztaplowanie: do 6 sztuk c) biurko proste – 2 komplety wymiary: 88-95cmx68-75cm, h=74-78 cm 4. Jeżeli i wszędzie tam, gdzie w dokumentacji zostały użyte nazwy handlowe materiałów, nazwy własne materiałów i ich producentów to są one przykładowe i nie stanowią one nakazu ich stosowania. Jeżeli w dokumentacji posłużono się nazwami handlowymi to posłużono się nimi w celu opisania parametrów jakościowych danego wyrobu. Opisy takie należy traktować jako parametry minimalne. W takim wypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, za które uważa się rozwiązania posiadające parametry nie gorsze i nie niższe niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie elementy wymienione powyżej mogą być zastąpione przez inne, równoważne, posiadające wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia. Ciężar udowodnienia, że wyroby przyjęte przez Wykonawcę są równoważne w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy dopuszcza użycie innych równoważnych rozwiązań, produktów, materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji, lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach technicznych nie gorszych i nie niższych od wskazanych przez Zamawiającego. Za parametry nie gorsze i nie niższe niż wskazane przez Zamawiającego, Zamawiający uzna rozwiązania posiadające parametry przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamawiający, które to parametry i poziomy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego lub parametry wyższe niż wymagane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych normalizacji i systemów odniesienia technicznego od wskazanych w opisie na zasadzie art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. Jeżeli i wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 5. 1) Stosowanie do art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji robót budowlanych, dotyczące: a) branży budowlanej Obowiązek, o którym mowa powyżej, nie dotyczy kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne tj. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę prze wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy: b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia na części. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacja w powyższym zakresie powinna zostać odzwierciedlona w treści oferty.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi