ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Modernizacja parteru budynku remizy OSP w Skrzydlnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Skrzydlnej”

 • Zamawiający: Wójt Gminy Dobra
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 34-642 Dobra, Dobra
 • Telefon/fax: tel. 183 330 020 , fax. 18 3330020 wew. 200
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Wójt Gminy Dobra , Dobra 233, 34-642 Dobra, woj. małopolskie, tel. 183 330 020, fax. 18 3330020 wew. 200, REGON: 49189218500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadobra.pl, http://bip.malopolska.pl/ugdobra
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja parteru budynku remizy OSP w Skrzydlnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Skrzydlnej”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kolejnego etapu robót w ramach, których zostanie wykonana cześć parteru tj. roboty wykończeniowe poziomu parteru części rozbudowanej budynku remizy OSP w miejscowości Skrzydlna w Gminie Dobra. Roboty budowlane realizowane jednoetapowo z zachowaniem kolejności technologicznej wykonania robót. W zakres inwestycji wschodzi m.in.: - wykonanie robót wykończeniowych na poziomie parteru w części rozbudowanej tj. posadzek, podłóg z płytek gresowych, tynków i okładzin na ścianach i stropach, ułożenie na ścianach płytek ściennych, malowanie ścian i sufitów, - montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, - pozostałe prace wykończeniowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: tabela elementów rozliczeniowych, Projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Cały wskazany zakres robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi Normami oraz technologią wykonania wskazaną przez producentów i dostawców zastosowanych materiałów oraz wyrobów budowlanych. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, warunki gwarancji, rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały we wzorze umowy.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi