ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Modernizacja oświetlenia parkowego w Wojkowicach

 • Zamawiający: Gmina Wojkowice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-580 Wojkowice, ul. Sobieskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 760 20 93, , fax. 327 695 073
 • Data zamieszczenia: 2020-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Wojkowice , ul. Sobieskiego -, 42-580 Wojkowice, woj. śląskie, tel. 32 760 20 93, , fax. 327 695 073, REGON: 27625754100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojkowice.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oświetlenia parkowego w Wojkowicach
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia parkowego (wymiana opraw sodowych na ledowe – sztuk 35) wraz z niezbędnym okablowaniem. Zakres inwestycji obejmuje następujące prace: a) demontaż istniejących opraw oświetlenia parkowego (32 sztuk) i drogowego (3 sztuki), b) montaż nowych opraw parkowych o mocy LED 36W – sztuk 32 sztuki oraz opraw drogowych o mocy LED 45W – 3 sztuki. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu modernizacji do opracowania audytu energetycznego powykonawczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna: Projekt budowlany, Przedmiary robót i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi