ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Modernizacja magazynu odpadów medycznych

 • Zamawiający: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-635 Katowice, Ziołowa
 • Telefon/fax: tel. 32 359 84 07, , fax. 32 202 95 01
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach , Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 359 84 07, , fax. 32 202 95 01, REGON: 12628608592700
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gcm.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja magazynu odpadów medycznych
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja magazynu odpadów medycznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik 3, Załącznik 5a-5d, Załącznik 6a-6c - do SIWZ.3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ, umowie oraz zgodnie z: a) Przedmiarem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ b) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa Budowlanego; c) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przepisów związanych; d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wszelkie materiały wykończeniowe, niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania, zakupi we własnym zakresie w ramach kosztów określonych w niniejszej umowie. Materiały stosowane przez Wykonawcę muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881) oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, jednakże w każdej takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne do opisanych w powyższy sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać łącznie z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza równocześnie rozwiązania równoważne opisywanym. W takich sytuacjach ewentualne wskazania należy odczytywać łącznie z wyrazami „lub równoważne”. 3.5. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi