ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Modernizacja klatek schodowych D i E w gmachu głównym Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

 • Zamawiający: Centrum Kultury Zamek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: Poznań, ul. Św. Marcin
 • Telefon/fax: tel. 61 64 65 348 , fax. 61 64 65 308
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Centrum Kultury Zamek , ul. Św. Marcin 80/82 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 64 65 348, fax. 61 64 65 308, REGON: 00027817800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ckzamek.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja klatek schodowych D i E w gmachu głównym Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Modernizacja klatek schodowych D i E w gmachu głównym Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, składa się: Załącznik 1.1. - dokumentacja fotograficzna i rzut; Załącznik 1.2. – przedmiar, kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy. Zakres robót: obejmuje m. in. następujące prace: murowanie bruzd pionowych w ścianach, malowanie, szpachlowanie ścian i sufitów, oczyszczanie i malowanie stolarki drzwiowej, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana klamek z szyldami.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi