ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych toalet ogólnodostępnych w ramach zadania pt. „Realizacja prac budowlanych, których efektem będzie ułatwienie poruszania się osobom niepełnosprawnym po obiektach ZCO Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

 • Zamawiający: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna
 • Telefon/fax: tel. 32 2623422 , fax. 32 2623422
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej , ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 32 2623422, fax. 32 2623422, REGON: 31007700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zco-dg.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych toalet ogólnodostępnych w ramach zadania pt. „Realizacja prac budowlanych, których efektem będzie ułatwienie poruszania się osobom niepełnosprawnym po obiektach ZCO Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę "Toalet dla osób niepełnosprawnych w budynku Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej", zgodnie z wymaganiami Inwestora przedstawionymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, który opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi