ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni.

 • Zamawiający: Gmina Wyry
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-175 Wyry, Główna
 • Telefon/fax: tel. 32 325 68 00 , fax. 32 325 68 09
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Wyry , Główna 133, 43-175 Wyry, woj. śląskie, tel. 32 325 68 00, fax. 32 325 68 09, REGON: 27625773600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wyry.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni”. B. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakres robót koniecznych do wykonania w 2020r ze względu na dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – etap I: 1. Wymiana pokrycia dachowego z konstrukcją dachu i instalacją odgromową. 2. Nowe obróbki blacharskie. 3. Nowe rynny i rury spustowe. 4. Nowe kominy. 5. Instalacja fotowoltaiczna. 6. Docieplenie stropodachu. 7. Wymiana źródła ciepła. 8. Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. 9. Wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej zgodnej z wymogami GZM. Zakres robót do wykonania w 2021r – etap II: 1. Odbicie głuchego tynku na elewacjach z naprawą pęknięć. 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych z ich otynkowaniem. 3. Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych przywróceniem terenu do stanu przed robotami. 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych na nowe. 5. Likwidacja krat okiennych i drzwiowych. 6. Wymiana zewnętrznego oświetlenia budynku. 7. Wykonanie napisu i jego podświetlenie. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla etapu I i II (o ile takie będzie wymagane przepisami). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dokumentacja projektowa. C. Gwarancja Wykonawca robót udzieli 120 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. D. Informacje Zamawiającego 1. Zadanie jest współfinansowane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach, w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. 2. Zamawiający wymaga, aby do dnia 15.12.2020 r. został wykonany cały zakres robót przewidziany do wykonania w 2020 r. – etap I. 3. Zamawiający wymaga, aby przerób do dnia 15.12.2020 r., za roboty etapu I, wyniósł nie mniej niż 922.000,00 zł brutto. 4. Zamawiający przewiduje wydać w 2020r nie więcej niż 960.000,00 zł brutto. 5. Wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca zadania wykona harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzględnieniem powyższego podziału robót i kwot na lata (etapy). 6. Prace prowadzone będą na czynnym obiekcie, dlatego roboty związane z wymianą źródła ciepła i c.o. należy wykonać nie zakłócając sezonu grzewczego. E. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja Projektowa F. Zamówienia musi być realizowane zgodnie z: 1. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003. Nr 47, poz. 401), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj.Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz zasadami wiedzy technicznej. 2. Zamawiający żąda, by dostarczone materiały i urządzenia były nowe oraz posiadały wymagane deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty. 3. Wzór Umowy na Wykonanie Robót stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ jest integralną częścią jej treści, dlatego Wykonawca przy sporządzaniu oferty musi uwzględnić informacje zawarte w obu dokumentach. G. Kod przedmiotu zamówienia zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane H. Rozwiązania równoważne 1. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 2. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Pzp. 3. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. I. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/ Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę osób wykonujących bezpośrednie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). 2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa z art. 29 ust. 3a Pzp. Z uwagi na charakter wykonywania robót budowalnych stanowiących przedmiot umowy tj. w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj.Dz.U.2019.1040 ze zm.), zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy /Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy wykonujący roboty budowlane w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U.2016.1125), przewidziani do realizacji ww zamówienia zatrudnieni byli przez Wykonawcę/ Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji umowy. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności bezpośrednio związane przedmiotem umowy były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę/ Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę (tzw. pracownicy fizyczni) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040t.j.). Powyższy wymóg nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (tj. kierownika budowy, kierowników robót oraz montażysty instalacji fotowoltaicznej), osób wykonujących obsługę geodezyjną oraz dostawców materiałów budowlanych. 3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia zamawiającemu pisemnego oświadczenia o zatrudnieniu pracowników, o których mowa w pkt. 2 na umowę o pracę, po podpisaniu umowy z zamawiającym, jednakże przed rozpoczęciem robót budowlanych. Ww oświadczenie winno zawierać dane dotyczące: ilości pracowników, zakresu obowiązków oraz określeniu ilości osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj.Dz.U.2018.2177) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U.2019.1778). 4. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. Zmawiający może w każdym czasie realizacji umowy zwrócić się ponownie do Wykonawcy o przedłożenie aktualnego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3. 5. Sankcje za niespełnienie wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. Sankcje za niespełnienie wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a Pzp zostały zawarte w ogólnych warunkach mowy stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ. J. Informacja dotycząca wymagań zgodnie z art. 29 ust. 4 Pzp Zamawiający nie przewiduje wymagań zgodnie z art. 29 ust. 4 Pzp. K. Informacja dotycząca wymagań zgodnie z art. 29 ust. 5 Pzp Zamawiający nie przewiduje wymagań zgodnie z art. 29 ust. 5 Pzp.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi