ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Różanej 3 w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku

 • Zamawiający: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 032 3000033, 3000034, 2310395 , fax. 322 310 395
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Warszawska, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 3000033, 3000034, 2310395, fax. 322 310 395, REGON: 27659015700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs2.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Różanej 3 w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac wymienionych w tytule zamówienia zgodnie z załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacją techniczną oraz istotnymi postanowieniami umownymi, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Zakres robót:- izolacja ścian fundamentowych,- wymiana okien i drzwi zewnętrznych,- termomodernizacja,- uporządkowanie przewodów kominowych,- instalacja gazowa w mieszkaniach nr 1 i 2, - instalacja centralnego ogrzewania w mieszkaniach nr 1 i 2,- instalacja wod-kan w mieszkaniach nr 1 i 2,- łazienki – mieszkanie nr 1 i 2,- modernizacja klatki schodowej,- roboty remontowe piwnic, - instalacja elektryczna i słaboprądowa,- zagospodarowanie terenu,- dostarczenie map geodezyjnych z naniesionym wykonanym zagospodarowania terenu do zasobu mapowego Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Gliwic. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w następujących etapach: I etap - wykonanie termomodernizacji wraz z izolacją ścian fundamentowych, wymianą okien i drzwi, wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u, rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej i uporządkowanie przewodów kominowych wraz z zakupem i podłączeniem kotłów gazowych i likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe - do dnia 20.11.2020r. II etap – pozostałe prace remontowo-modernizacyjne min. wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych, remont piwnic, roboty sanitarne i budowlane związane z łazienkami, modernizacja klatki schodowej - do dnia 31.03.2021r. III etap – wykonanie zagospodarowania terenu - do dnia 15.05.2021r. IV etap - dostarczenie map geodezyjnych z naniesionym wykonanym zagospodarowaniem terenu (zagospodarowanie naniesione do zasobu mapowego wydz. geodezji UM w Gliwicach) - do dnia 30.06.2021r.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi