ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Malowanie korytarzy, szatni, sali zabaw i sali fitness w Szkole Podstawowej Nr 6 w Jaworznie

 • Zamawiający: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-600 Jaworzno, Zacisze Boczna
 • Telefon/fax: tel. 032 6181800, 6181815 , fax. 326 181 801
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie , Zacisze Boczna 3, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6181800, 6181815, fax. 326 181 801, REGON: 27107683000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzopow.jaworzno.edu.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Malowanie korytarzy, szatni, sali zabaw i sali fitness w Szkole Podstawowej Nr 6 w Jaworznie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Malowanie korytarzy, szatni, sali zabaw i sali fitness w Szkole Podstawowej Nr 6 w Jaworznie przy ulicy Lipowej 24 zgodnie z: 1.1. Przedmiarem robót na malowanie korytarzy, szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jaworznie przy ul. Lipowej 24, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, 1.2. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania robót malarskich korytarzy i szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jaworznie przy ul. Lipowej 24, stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ,
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi