ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Wiślica

 • Zamawiający: Gmina Wiślica
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 28-160 Wiślica, ul. Okopowa
 • Telefon/fax: tel. 41 369 09 00 , fax. 41 369 09 01, 41 379 21 28
 • Data zamieszczenia: 2020-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 41 369 09 00, fax. 41 369 09 01, 41 379 21 28, REGON: 55173400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wislica.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: OSOBA PRAWNA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Wiślica
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Wiślica w miejscowościach: Chotel Czerwony, Gorysławice, Wiślica, Górki, Hołudza, Kobylniki, Skotniki Dolne, Kuchary, Łatanice, Sielec, Skorocice, Szczerbaków, Szczytniki, Wawrowice o łącznej długości 23710 mb według poniższego zestawienia w rozbiciu na poszczególne miejscowości L.p. Nazwa zadania, lokalizacja Oznaczenie rowu Długość odcinka podlegającego pracom konserwacyjnym w 2020 r. w mb 1 Chotel Czerwony R-1 915 2 Chotel Czerwony R-2 530 3 Chotel Czerwony R-3 500 4 Chotel Czerwony R-4 480 5 Chotel Czerwony R-5 530 6 Chotel Czerwony R-6 410 7 Chotel Czerwony R-7 240 8 Gorysławice R-1 1445 9 Gorysławice, Wiślica R-2 1010 10 Gorysławice, Górki R-3 550 11 Górki R-1 1330 12 Górki R-2 570 13 Górki R-3 610 14 Hołudza R-1 380 15 Hołudza R-2 110 16 Hołudza R-3 130 17 Kobylniki R-1 230 18 Kobylniki, Skotniki Dolne R-2 2570 19 Kuchary R-1 480 20 Łatanice R-1 1190 21 Sielec R-1 820 22 Sielec R-2 440 23 Sielec R-3 1430 24 Skorocice R-1 310 25 Skorocice R-2 320 26 Skotniki Dolne R-1 580 29 Szczerbaków R-1 880 30 Szczerbaków R-2 910 31 Szczerbaków R-3 2160 32 Szczytniki R-1 520 33 Wawrowice R-1 600 34 Wiślica R-1 530 Razem: 23710 mb Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 6 do SIWZ. - Projekt umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykonawca wykona przedmiotowe zadanie na poszczególnych obiektach w oparciu o współczesną wiedzę, sztukę budowlaną i SIWZ Usytuowanie rowów melioracyjnych będących przedmiotem zamówienia na terenie gminy Wiślica w poszczególnych miejscowościach przedstawia załącznik graficzny stanowiący – Załącznik Nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi