ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn.

 • Zamawiający: Gmina Szczuczyn
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 19-230 Szczuczyn, Plac 1000-lecia
 • Telefon/fax: tel. 86 273 50 80 , fax. 86 273 50 81
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Szczuczyn , Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, tel. 86 273 50 80, fax. 86 273 50 81, REGON: 45066976600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.um.szczuczyn.pl/, www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn (roboty budowlane). 1. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Sportowej z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej na odcinku od PN (przepomp. ścieków przy byłym Publicznym Gimnazjum) – PG (przepomp. ścieków główna ul. Łąkowa przy oczyszczalni) wraz z odbudową nawierzchni drogowej oraz chodników. 2. Zaprojektowanie i przebudowa odcinka tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku od PN (przepompowni przy Publicznym Gimnazjum) do studni rozprężnej w ul. Łąkowej. 3. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Szczuki wraz z odbudowa nawierzchni drogowej oraz chodników. 4. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Grunwaldzkiej wraz z odbudową nawierzchni drogowej oraz chodników. 5. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w ulicy Kilińskiego z podłączeniem do przepompowni ścieków P2 w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Szczuczynie oraz odbudowa nawierzchni drogowej oraz chodników. 6. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Łomżyńskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Kolneńską wraz z odbudową nawierzchni drogowej oraz chodników. 7. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Granicznej wraz z odbudową nawierzchni drogowej i chodników. 8. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Przelotnej i Krzywej z włączeniem do przepompowni PN oraz odbudowa nawierzchni drogowej oraz chodników. 9. Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Krzywej i Przelotnej w m. Szczuczyn wraz z odbudową nawierzchni drogowej oraz chodników. 10. Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Krzywej i Przelotnej w m. Szczuczyn wraz z odbudową nawierzchni drogowej oraz chodników. 11. Modernizacja przepompowni ścieków: a) P2 – przy SP ul. Kilińskiego b) PG- przy oczyszczalni ścieków, ul. Łąkowa c) PN – przy Publicznym Gimnazjum ul.Nadstawna d) P3- przy ul. Nadstawnej e) P4 – przy ul. Królowej Marysieńki 12. Zaprojektowanie i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz ujęcia wody w m. Szczuczyn wraz montażem dwóch zbiorników retencyjnych. 13. Zaprojektowanie i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Szczuczyn. CZĘŚĆ II Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn – dostawa i montaż agregatów prądotwórczych na przepompowniach ścieków (dostawy i usługi): a) P2 – przy ul. Kilińskiego b) PG- przy oczyszczalni ścieków c) PN – przy Publ. Gimn. ul. Nadstawna d) P3- przy ul. Nadstawnej e) P4 – przy ul. Królowej Marysieńki Roboty należy zaprojektować i wykonać biorąc pod uwagę zapisy Programu Funkcjonalno – Użytkowego, pisma znak ZDP.713.591.2019.EC z dnia 03.12.2019r. Na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania map do celów projektowych, badań gruntu, uzgodnień, opinii, pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, oraz operaty wodnoprawne w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien dokonać stosownych zgłoszeń i zawiadomień (PINB) w imieniu Inwestora. Po zrealizowaniu inwestycji na Wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia zakończenia prac i uzyskania w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie SUW. Przed złożeniem dokumentacji projektowej do Wydziału Architektury i Budownictwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę Zobowiązuje się Wykonawcę do uzyskania zatwierdzenia zaproponowanych rozwiązań projektowych przez Inwestora. Nie zezwala się rozpoczęcia robót budowlano – montażowych bez wcześniejszego uzgodnienia rozwiązań projektowych z Inwestorem, bądź osobą lub instytucją przez niego upoważnioną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera załącznik numer 5 i 8 do SIWZ, stanowiące wzór umowy, dokumentację PFU. Informacje określone w PFU dotyczące długości sieci, średnice i trasy kanalizacji są danymi poglądowymi i mogą ulec zmianom na etapie projektowania. UWAGA: Zapisy pisma ZDP znak ZDP.713.591.2019.EC z dnia 03.12.2019r. uszczegóławiają zapisy PFU i mają wyższą rangę jak zapisy określone w PFU.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi